Cadru legal

 • Legea nr. 218/2002 (actualizată) (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 • Legea nr. 360/2002 (actualizată) privind Statutul poliţistului;
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice;
 • Legea nr. 12/1990 (republicată) privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite;
 • Legea nr. 4/2008 (actualizată) privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive;
 • Legea nr. 333/2003 (republicată) (actualizată) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Legea nr. 46/2008 (republicată) (actualizată) privind Codul silvic;
 • Legea nr. 289/2002 (republicată) (actualizată) privind perdelele forestiere de protecţie;
 • Legea nr. 171/2010 (actualizată)privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice;
 • Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecţia animalelor;
 • Legea nr. 217/2003 (republicată) (actualizată) pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • Legea nr. 272/2004 (actualizată) (republicată) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 18/1991 (republicată) (actualizată) a fondului funciar;
 • Legea nr. 72/2002 (republicată) zootehniei;
 • Legea nr. 230/ (actualizată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
 • Legea nr. 35/2007 (actualizată)privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
 • Legea nr. 119/1996 (republicată) (actualizată) cu privire la actele de stare civilă;
 • OUG nr. 97/2005 (republicată) (actualizată) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • OUG nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
 • OUG nr. 271/2000 (actualizată) privind regimul activităţilor de transport, comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului, etanului lichid, benzinei, motorinei şi a altor produse petroliere;
 • OUG nr. 23/2010 (actualizată) privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • OUG nr. 31/2011 (actualizată) privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora;
 • OUG nr. 57/2007 (actualizată) privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
 • OG nr. 23/2008 (actualizată) privind pescuitul şi acvacultura;
 • OG nr. 27/2002 (actualizată) privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • OG nr. 2/2001 (actualizată) privind regimul juridic al contravenţiilor;
 • HG nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei MAI de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale.
 • HG nr. 301/2012 (actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • HG nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie;
 • HG nr. 470/2014 (actualizată) pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund (...);
 • HG nr. 128/1994 privind unele măsuri pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor;
 • HG nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;
 • HG nr. 2293/2004 (actualizată) privind gestionarea deşeurilor rezultate în urma procesului de obţinere a materialelor lemnoase;