Documentele necesare constituirii dosarului pentru înființarea unei societăţi specializate/cabinet individual de detectiv particular

xercitarea profesiei de detectiv particular este reglementată de următoarele acte normative:

 • Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.666 /2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.

În baza Legii nr. 329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei de detectiv particular, Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin Direcţia de Investigaţii Criminale eliberează licenţele de funcţionare pentru societăţile specializate/cabinetele individuale de detectivi particulari, având ca obiect unic de activitate – activităţi de investigaţii – cod CAEN 8030.

"Art. 2. - (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, dupã caz, în cadrul societãţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţioneazã în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romane.

(2) Obiectul de activitate al societãţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

Legea reglementează condiţiile în care se emit aceste licenţe cât şi pe cele care trebuie să le îndeplinească conducătorii executivi ai societăţilor specializate/ cabinetelor individuale, iar documentele necesare sunt menţionate în H.G. nr. 1666/2004 - Normele de aplicare a legii, şi anume :

"Art. 2. - (3) Conducãtorii executivi ai societãţilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolvenţi ai facultãţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrator în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi sa îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).

(4) Asociaţii sau actionarii persoane fizice ai societãţilor specializate de detectivi particulari, înfiinţate conform alin. (1), trebuie sa îndeplineascã cumulativ condiţiile prevãzute de art. 5 lit. d) şi e)."

Norme:

2.1. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, asociaţii/actionarii societãţilor specializate trebuie sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de art. 5 lit. d) şi e) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumita în continuare lege.

2.2. Pentru obţinerea licenţei de funcţionare conducãtorii societãţilor specializate sau ai cabinetelor individuale de detectiv particular depun la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generalã de Poliţie a Municipiului Bucureşti, dupã caz, urmãtoarele documente:

 • Cerere adresată Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, prin care se solicită eliberarea licenţei de funcţionare, înregistrată şi datată, din care să rezulte denumirea, adresa sediului social / administrativ şi a punctelor de lucru, numele şi calitatea conducătorilor executivi, numărul de telefon şi fax.
 • Copia actului de proprietate sau de folosinţă pentru sediul social / administrativ şi pentru punctele de lucru.
 • Pentru conducătorii executivi ai societăţii – copie legalizată a diplomei de studii pentru absolvenţii facultăţilor de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi particulari ori a unei adeverinţe din care să reiasă că au îndeplinit funcţia de poliţist sau lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice ori siguranţei naţionale cu grad de ofiţer.
 • Avizul, în copie, eliberat de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raza căreia funcţionează societatea sau cabinetul individual de detectivi particulari.
 • Declaraţie scrisă şi autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exercitarea autorităţii publice pentru conducătorii executivi şi pentru  asociaţii sau acționarii persoane fizice.
 • Copie legalizată a actului constitutiv al societăţii, în care să fie menţionat codul CAEN, sau a contractului de societate şi statutului societăţii, după caz, ori a statutului cabinetului individual de detectiv particular.
 • Copii de pe actele de identitate ale conducătorilor executivi.
 • Copie a certificatului de înregistrare a societăţii la oficiul registrului comerţului.
 • Certificate medicale, în original, pentru conducătorii executivi, inclusiv avizul psihologic eliberat de un cabinet de specialitate.
 • Lista cu mijloacele materiale – tehnice, de transport, de comunicaţii, a mijloacelor audio-video, a aparaturii de identificare, a centrelor de supraveghere şi a tehnicii de calcul, pe care urmează să le folosească.
 • Copie a atestatului de detectiv particular - numai pentru cabinetele individuale.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare.
 • Certificat de cazier judiciar şi pentru  asociaţii sau acționarii persoane fizice.

Dosarul cu documentele menţionate se depune la inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se înfiinţează societatea/cabinetul de detectiv particular, respectiv la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.