Acte normative ce reglementează activitatea Serviciului Administrativ:

 • I.M.A.I. nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I.;
 • Ordinul ministrului nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I. ;
 • O.M.I.R.A nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care nu dispun de suport logistic propriu.
 • Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor;
 • O.M.I.R.A. nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. 623/2005 privind evidenţa armelor militare din dotarea unităţilor M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.A.I. nr. 782/2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării cu armament şi muniţii a persoanelor fizice şi instituţiilor publice, precum şi destinaţia armamentului, muniţiilor şi materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul–cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
 • H.G.R. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor,
 • O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I;
 • O.M.A.I. nr.633/2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • O.M.A.I. nr. 243/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spatii aflate in administrarea Ministerului Administrației și Internelor;
 • O.M.A.I. nr. 7/2019 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne;
 • O.M.A.I. nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul M.A.I. nr. 231 din 25 septembrie 2012 privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
 • O.M.D.R.A.P. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
 • Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 600/2023 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 372/ 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Instrucțiunile M.A.I. nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • I.M.I.R.A. nr.549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • Hotărârea nr. 1061/2002(**republicată**) privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști*);
 • O.M.A.I. nr. 183/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 985 din 15.09.2021, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002, republicat privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişt, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului nr. 26 din 22.07.1994 privind drepturile de hrană , în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine public și siguranță națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României 65/2003, privind stabilirea drepturilor de hrana, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, caruia i se aplică Statutul politistului;
 • O.M.A.I. 136/2017, pentru aprobarea Regulilor de aplicare a normelor de hrană, a Regulilor privind organizarea şi funcţionarea popotelor, a structurii normelor de hrană pentru animalele de serviciu, precum şi a structurii normelor de dotare cu bunuri materiale necesare aprovizionării, depozitării şi păstrării produselor alimentare, preparării, transportului şi servirii hranei în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe timp de pace.
 • Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 • H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
 • H.G. nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice;
 • O.M.A.I. nr. 140/2015 privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile MAI;
 • Legea nr.132/2010 privind colectarea selectiva a deșeurilor în instituțiile publice;
 • O.U.G. nr. 92/19.08.2021 privind regimul deșeurilor,
 • H.G.R. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
 • O.U.G nr.195/2005 privind protecția mediului
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;