Acte normative ce reglementează activitatea Serviciului Independent Administrativ:

 • Legea nr.22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.15 din 24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;
 • Legea nr.10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7 din 13.03.1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.500 din 11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.295 din 28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.346 din 14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.273 din 14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.766 din 21.11.1997, actualizată pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii;
 • Hotărârea Guvernului României nr.909 din 29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15 din 24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1061 din 25.09.2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.65 din 23.01.2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.81 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de valorificare a bunurilor scoate din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.130 din 24.02.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.295 din 28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.942 din 19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30 din 12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României. nr.925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1391 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1660 din 22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.494 din 23.05.2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.061 din 25.09.2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi a documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernul României nr.28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30 din 12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.228 din 30.12.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Ordonanţa Guvernului României nr.121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • Instrucţiunile nr.549 din 18.07.2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • Instrucţiunile nr.664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr.1430 din 26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50 din 29.07.1991;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.261 din 06.08.2007 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.503 din 30.05.2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice.
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.521 din 30.11.2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care nu dispun de suport logistic propriu;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.597 din 01.09.2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.599 din 01.09.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.636 din 20.10.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.681 din 12.12.2008 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul Inspectoratului de Stat în Construcţii nr.595 din 06.08.2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Ordinul M.E.F. nr.2181 din 23.11.2007 privind aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare şi verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ordinul nr.915/465/415 M.E.F., M.T. şi M.D.L.P.L. din 25.03.2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări;
 • Ordinul A.N.R.M.A.P. nr.113 din 11.04.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Ghid pentru întocmirea cărţii tehnice a construcţiei – indicativ PC 001 – 1997, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.75/n/1997;
 • Regulamentul (CE) nr.213/2008 din 28.11.2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr.2.195/2002 şi a Directivelor 2.004/17/CE şi 2.004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte revizuirea CPV.