Direcţia Juridică este organizată şi funcţionează în structura Inspectoratului General al Poliţiei Române - persoană juridică de drept public, fiind subordonată direct inspectorului general al Poliţiei Române, în conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Această unitate are în structura organizatorică patru servicii, conduse în mod direct de câte un şef de serviciu şi subordonate nemijlocit directorului Direcţiei Juridice - raporturile dintre acestea fiind de colaborare şi consultare reciprocă:

  • Serviciul elaborare acte normative;
  • Serviciul contencios;
  • Serviciul avizare contracte;
  • Serviciul reglementări şi metodologii interne;


Atribuţii şi activităţi specifice:

1. Serviciul elaborare acte normative:

a) elaborează anteproiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului precum şi ordine ale ministrului afacerilor interne, inițiate de structurile Poliţiei Române;

b) elaborează anteproiectele documentelor de cooperare ce urmează a fi încheiate la nivel ministerial sau guvernamental, inițiate de structurile Poliţiei Române;

c) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne sau ordine ale conducătorilor administrației publice centrale asupra cărora a fost consultat Inspectoratul General al Poliţiei Române;

d) întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele documentelor de cooperare ce urmează a fi încheiate la nivel ministerial sau guvernamental, asupra cărora a fost consultat Inspectoratul General al Poliţiei Române;

e) participă la negocierea de convenţii, acorduri şi înţelegeri internaţionale, derulate de Inspectoratul General al Poliţiei Române ori în legătură cu domeniul de activitate al Poliţiei Române;

2. Serviciul contencios:

a) reprezintă şi apără interesele Inspectoratului General al Poliţiei Române în faţa autorităţilor administraţiei publice, a organelor Ministerului Public, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, precum şi în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, în acest scop, elaborează şi formulează acţiuni, întâmpinări, răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor acestora;

b) asigură reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul oricăror proceduri prevăzute de lege, pe baza delegaţiilor emise de Direcţia Generală Juridică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;

c) avizează pentru legalitate proiectele de acte care pot angaja răspunderea patrimonială, emise ori semnate de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române şi supuse avizului de legalitate;

3. Serviciul avizare contracte:

a) participă în comisiile de evaluare a ofertelor desemnate cu ocazia derulării unei proceduri de achiziţie publică, atunci când persoana responsabilă de atribuirea contractului propune conducerii autorităţii contractante acest lucru;

b) participă, la cererea unităţilor interesate şi în condiţiile prevăzute de lege, la negocierea şi încheierea contractelor, ori avizează pentru legalitate proiectele de contracte, inclusiv cele referitoare la prestarea de servicii de către unitate şi orice alte acte juridice aflate în legătură cu aceste activităţi, de natură să angajeze răspunderea juridică a Inspectoratului General al Poliţiei Române sau a unităţilor din subordinea acestuia, care nu dispun de asistenţă juridică proprie;

c) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii cu caracter individual ori alte documente emise sau semnate de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române;

d) la cererea unităţilor interesate, acordă asistenţă de specialitate juridică în activitatea de absorbţie a fondurilor comunitare nerambursabile, sens în care avizează pentru legalitate contractele încheiate pentru absorbţia fondurilor respective şi asigură consiliere de specialitate pentru implementarea şi derularea proiectelor.

4. Serviciul reglementări interne şi metodologii:

a) avizează pentru legalitate proiectele de dispoziţii ale inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române, inclusiv pentru aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale structurilor Poliţiei Române, emise ori semnate de conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române;

b) la cererea unităţilor interesate, acordă sprijin pentru elaborarea anteproiectelor de hotărâri ale Guvernului ce au ca obiect transferul în/din domeniul public/privat al statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale, a unor bunuri imobile/mobile aflate sau care urmează a fi preluate în administrarea unităţilor din structura organizatorică a Poliţiei Române, precum şi cele care au ca obiect schimburi de imobile;

c) elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi normelor dreptului umanitar în şi de către Poliţia Română precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;

d) elaborează proiectele de răspuns în legătură cu interpelările/întrebările parlamentare care au ca obiect probleme specifice activităţii Poliţiei Române;

e) asigură sprijin de specialitate pentru întocmirea de proiecte de dispoziţii, de standarde şi proceduri elaborate la nivelul IGPR ;

Directorul Direcţiei Juridice îndrumă şi coordonează activitatea Direcţiei şi se subordonează direct şi nemijlocit inspectorului general al Poliţiei Române.

Audienţe: 

Miercuri  13.00-15.00

 

Adresa:

Str. Mihai Vodă, nr. 6, Bucureşti - S5

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Contact - Relaţii cu publicul / petiții

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii