Direcţia de Logistică are următoarele atribuţii principale:

 • organizează şi desfăşoară managementul sistemului logistic al Inspectoratului General al Poliţiei Române şi structurilor subordonate;
 • elaborează şi actualizează programele de invesţii ale Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • prioritizează acţiunile pe linia asigurării logistice a Poliţiei Române şi le supune spre aprobare conducerii Inspectoratului General al Poliţiei Române, eleborează propuneri în funcţie de ordinile şi dispoziţiile de linie emise, şi aplică strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatură modernă, care să asigure compatibilitatea cu structurile statelor membre NATO şi UE;
 • asigură gestionarea resurselor materiale, financiare, precum şi a resurselor umane din cadrul structurilor logistice, în concordanţă cu atribuţiile specifice ce îi revin şi în funcţie de modificările structurale survenite în cadrul Poliţiei Române.
 • fundamentează necesarul de fonduri, în vederea includerii în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
 • organizează, în mod unitar, evidenţa de cadastru pentru toate imobilele aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi folosinţa Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • asigură activităţile specifice protecţiei mediului pentru sediile în care funcţionează Inspectoratul General al Poliţiei Române;
 • coordonează, îndrumă şi controlează activitatea responsabililor de mediu din structurile subordonate Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • organizează şi derulează, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedurile de achiziţie publică a produselor, lucrărilor şi serviciilor prevăzute în programele anuale aprobate pentru unităţile de poliţie, potrivit competenţelor;
 • participă cu personal specializat la lansări în producţie, verificări privind fluxul tehnologic de fabricaţie şi la recepţia calitativă, la furnizor, a bunurilor materiale ce se achiziţionează la nivel teritorial;
 • derulează activităţile privind donaţiile şi sponsorizările oferite de persoane fizice şi juridice structurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi referitoare la preluarea în comodat a unor bunuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • asigură prezentarea activităţilor/produselor şi susţinerea documentelor specifice Inspectoratului General al Poliţiei Române în Consiliul de Supraveghere a Înzestrării din Ministerului Afacerilor Interne;
 • analizează şi verifică permanent la unităţile de poliţie, modul de derulare a programului anual de investiţii şi intervenţie în construcţii;
 • participă la fundamentarea proiectelor programelor anuale şi multianuale de acţiuni sau strategii ale Poliţiei Române.