Contact: strada Mihai Vodă nr. 4-6, sector 5, București

e-mail: precursori.explozivi@politiaromana.ro

telefon/fax 021.311.34.41

 

Legislație în materia Precursorilor explozivi:

- Legea nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative (în vifoare începțnd cu data de 25.08.2022)

- Regulamentul (UE) nr. 2019/1148 al Parlamentului European și Consiliul Uniunii Europene privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (în vigoare începțnd cu data de 01.02.2021).

 

Acces la Sistemele de Implementare și Gestionare a Bazelor de Date

Suntem încântați să vă anunțăm că puteți accesa cu ușurință linkurile din cadrul Proiectului E-arm - Sistem de implementare și gestionare a bazelor de date din domeniul arme și explozivi și extindere a sistemului bazei naționale de date precursori de explozivi.

Pentru a accesa aplicația, vă rugăm să vizitați următoarea adresă de URL: https://appearm.politiaromana.ro/.  Acest link vă va direcționa către aplicația noastră dedicată, unde puteți avea acces la funcționalități esențiale pentru implementarea și gestionarea bazelor de date.

De asemenea, puteți accesa website-ul oficial al sistemului la adresa: https://earm.politiaromana.ro/. Aici veți găsi informații suplimentare despre sistemul nostru, resurse utile și actualizări importante.

Ne dorim să asigurăm o experiență de utilizare cât mai simplă și eficientă pentru toți utilizatorii noștri, iar accesul facil la aceste resurse reprezintă un pas important în acest sens.

Pentru întrebări sau asistență suplimentară, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii noastre de contact.

 

Ghid de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1148/2019

Precursor de exploziv reglementat - o substanță enumerată în anexa I sau anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, inclusiv un amestec sau o altă substanță în care este prezentă o substanță enumerată în anexele respective, cu excepția amestecurilor omogene de peste cinci ingrediente țn care concentrația fiecărei substanțe enumerate în anexa I sau anexa II la regulamentul anterior menționat este sub 1% g/g;

Precursor de exploziv restricționato substanță enumerată în anexa I la Regulamentul (UE) nr 1148/2019 care este într-o concentrație mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare prevăzută în coloana 2 din tabelul din anexa I la regulamentul anterior menționat, inclusiv un amestec sau altă substanță în care o substanță enumerată în anexa respectivă este prezentă într-o concentrație mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare;

Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deținerea, transportul, tranzacția, utilizarea, punerea la dispoziție sau orice altă operațiune cu precursori de explozivi restricționați se realizează numai de către operatori economici.

Din motive de ordine și siguranță publică,respectiv de securitate națională, în România se interzice operatorilor economici, inclusiv piețelor online, să pună la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1)  și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019.

Persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să dețină sau să utilizeze precursori de explozivi restricționați, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019 ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricționați.

Inspectoratul General al Poliției Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este desemnat autoritate națională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 1148/2019 şi al dispozițiilor prezentei legi.

Astfel, Inspectoratul General al Poliției Române îndeplineşte următoarele funcții principale:

a) monitorizează și controlează operatorii economici, piețele online şi operațiunile cu precursori de explozivi reglementați, desfășoară controale în vederea asigurării legalității operațiunilor cu aceste substanțe şi aplică, în acest scop, măsurile prevăzute de lege;

b) coordonează, la nivel național, elaborarea strategiilor și a politicilor în domeniul controlului și supravegherii operațiunilor cu precursori de explozivi reglementați;

c) asigură cooperarea şi schimbul de informații din domeniul precursorilor de explozivi reglementați cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autoritățile competente şi punctele naționale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene și din statele Spaţiului Economic European şi, după caz, cu autoritățile competente din state terțe, precum şi cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanți ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum şi orice alte activități necesare îndeplinirii funcțiilor specifice;

d) constituie şi gestionează baza națională de date privind operatorii economici care efectuează operațiuni cu precursorii de explozivi restricționați, respectiv baza națională de date referitoare la tranzacțiile suspecte, furturile şi disparițiile semnificative de precursori de explozivi reglementați;

e) constituie și gestionează aplicația electronică Registrul național electronic privind operațiunile cu precursori de explozivi restricționați, denumit în continuare registrul național electronic;

f) reprezintă, prin Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, punctul național de contact în conformitate cu art.9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019;

g) urmăreşte, prin Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1148/2019, în ceea ce priveşte raportarea tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de precursori de explozivi reglementați;

h) transmite Comisiei Europene,  celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spaţiului Economic European, precum și operatorilor ecomnomici și piețelor online comunicările prevăzute la art. 14 alin. (4), (5) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, după caz;

În scopul facilitării raportării tranzacțiilor suspecte, a furturilor și a disparițiilor semnificative de precursori de explozivi reglementați, Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române datele de identificare ale

Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase cu sediu în șos. Ștefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, e-mail: precursori.explozivi@politiaromana.ro, telefon/fax 021.312.78.20 .

Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina de internet a Poliției Române Regulamentul (UE) nr. 1148/2019, inclusiv anexele I și II la acesta, orientările elaborate de Comisia Europeană, precum și dispozițiile prezentei legi, informațiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Actualizarea informațiilor este însoțită de comunicate de presă și informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informațiilor prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora și  confirmarea de primire.

Operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi transmit punctului național de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni.

Lista mai sus menționată este actualizată şi transmisă de către operatorii economici punctului național de contact, respectiv de către piețele online, ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea au intervenit.

Operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi raportează punctului național de contact de îndată, dar nu mai târziu de 24 ore de la momentul sesizării, tranzacțiile suspecte, tentativa de tranzacție suspectă inclusiv refuzul de a accepta o tranzacție suspectă.

În vederea monitorizării tranzacțiilor efectuate cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici țin evidența strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu pentru fiecare tranzacție efectuată cel puțin următoarele:

          a) date de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului (denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare), precum şi datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea (nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate);

          b) date despre precursorul de exploziv restricționat vândut/achiziționat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele și prenumele persoanei care face vânzarea/achiziția;

          c) informații referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător.

          d) activitatea comercială, economică sau profesională a cumpăratorului;

          e) utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricționați de către cumpărător.

Registrul se ține exclusiv în format electronic de către operatorii economici, folosind aplicația informatică registrul național electronic, pus la dispoziția acestora, cu titlu gratuit, de către Inspectoratul General al Poliției Române.

  • Având în vedere faptul că aplicația informatică (registrul național electronic) nu a fost operaționalizată până la această dată, registrul se păstrează la sediul social sau la punctul de lucru al operatorului economic, în format letric, se șnuruiește și se numerotează de către acesta, iar înainte de utilizare se înregistrează la unitatea teritorială de poliție - structura arme, explozivi și substanțe periculoase - în a cărei rază de competență își are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul în format letric se arhivează pentru o perioadă de 5 ani de la ultima înscriere în acesta. După operaționalizarea aplicației informatice (registrul național electronic), proiect care în prezent se află în faza de contractare, toți operatorii notificați, aflați în baza de date, vor fi înștiințați în vederea obținerii credențialelor de logare.

Orice angajat al unui operator economic care intenționează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricționați trebuie să se identifice cu act de identitate şi să facă dovada că acționează ca  reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic.

Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci identificarea identității și apartenența la o societate autorizată se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic..

Copiile documentelor justificative anterior menționate, prezentate de către angajatul agentului economic care intenționează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricționați se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de 5 ani.

Desfăşurarea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligații:

a) desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricționați și a unui înlocuitor şi comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul național de contact;

b) păstrarea registrului sus menționat, prin utilizarea aplicației informatice registrul național electronic;

c) asigurarea etichetării precursorilor de explozivi restricționați în conformitate cu duspozițiile art. 14;

d) asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceștia se produc, se utilizează, se experimentează, se pun la dispoziție şi se depozitează;

e) transmiterea către punctul național de contact, la cerere, a informațiilor cuprinse în registrul precursorilor de explozivi restricționați.

Înaintea începerii activității cu precursori de explozivi restricționați, operatorii economici comunică punctului național de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista precursorilor de explozivi restricționați.

Decizia de numire a persoanei responsabile şi a înlocuitorului acesteia conține date şi informații referitoare la nume, prenume, telefon şi/sau fax, adresa de poştă electronică, funcția şi atribuțiile expres stabilite pentru supravegherea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Orice modificare a datelor şi informațiilor susmenționate se comunică de îndată punctului național de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Operatorii economici care pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați sunt obligați să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin ataşarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenței unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziționarea, deținerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricționat de către persoane din rândul publicului larg este interzisă.

Îndeplinirea obligației de ataşare a unei etichete adecvate prevăzute la alin. (1) se poate realiza în următoarele modalități:

a) prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea ”Achiziționarea, deținerea sau utilizarea de către publicul larg este interzisă”;

b) prin menționarea avertizării prevăzute la lit. a) în secțiunea pentru informații suplimentare de pe etichetă, cu respectarea prevederilor art. 25 alin (3) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, cu modificările și completările ulterioare;

c) prin includerea informațiilor suplimentare de pe etichetă în fișa cu date de securitate întocmită în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliuliu din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.

Asigurarea măsurilor de protecție fizică a precursorilor de explozivi restricționați în locațiile unde aceştia se pun la dispoziție, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Depozitarea precursorilor de explozivi restricționați se face cu respectarea indicațiilor producătorului prevăzute în fişa cu date de securitate a acestora.

Punerea la dispoziție a precursorilor de explozivi restricționați către operatori economici  sau utilizatori profesionali se realizează numai în spații special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.

În vederea verificării de către autoritățile și instituțiile publice a respectării cerințelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de explozivi, operatorii economici sunt obligați:

a) să permită accesul în locațiile în care îşi desfăşoară activitatea;

b) să furnizeze date cu privire la comenzile sau operațiunile desfăşurate cu acești precursori, precum şi orice alte date sau informații relevante;

c) să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sau a documentelor comerciale;

d) să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice.

* * * *

ASPECTE PRIVIND REGIMUL MATERIILOR EXPLOZIVE ŞI AL ARTICOLELOR PIROTEHNICE

Legislație aplicabilă:

  1. Codul Penal al României – art. 346
  2. Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată;
  3. H.G 536/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor- cu modificările şi completările ulterioare;
  4. H.G. 197/2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziție pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil;
  5. H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice;

 

 

REGULI GENERALE

 

Pentru a putea prepara materii explozive persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societăţii, au ca obiect de activitate astfel de operaţiuni sunt obligate să obţină în prealabil autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea.

Obligaţia de a obţine în prealabil autorizaţia revine şi persoanelor juridice şi fizice care deţin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepţia unităţilor şi formaţiunilor Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii.

Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

Materiile explozive pot fi depozitate numai în spaţii special construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.

Depozitele de materii explozive construite şi amenajate conform reglementărilor legale pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.

Inspectoratul teritorial de muncă sau Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti ori inspectoratul judeţean de poliţie poate, după caz, suspenda sau restrânge activităţile pentru producere, preparare, deţinere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizaţiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.

Autorizaţiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autorităţile emitente în a căror rază titularul îşi are sediul. Neprezentarea autorizaţiei pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operaţiuni cu materii explozive.

Paza materiilor explozive, pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi.

Orice persoană care găseşte materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliţie sau să-i indice locul în care se află, pentru ca acesta să procedeze de îndată la ridicarea lor.

 

 

AUTORIZAREA PERSOANELOR JURIDICE PENTRU EFECTUAREA OPERAȚIUNILOR CU MATERII EXPLOZIVE (EXPLOZIVI ȘI ARTICOLE PIROTEHNICE)

 

 

        În vederea autorizării pentru a efectua operaţiuni cu materii explozive, persoanele fizice autorizate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, sau persoanele juridice trebuie să prezinte la inspectoratul teritorial de muncă un dosar care să cuprindă:

    a) cerere pentru autorizare, care trebuie să conţină cel puţin: denumirea, sediul şi obiectul activităţii, adresa, numărul de telefon/fax, persoana de contact, precum şi tipul materiilor explozive cu care efectuează operaţiuni;

    b) copie de pe certificatul de înregistrare şi statutul operatorului economic;

    c) certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior datei de solicitare a autorizării;

    d) cazierul judiciar pentru asociaţi şi administratori din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească definitivă la pedeapsa cu închisoare mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie;

    e) planul locaţiei unde se realizează activitatea în care să fie evidenţiate amplasarea locurilor de muncă, distanţele dintre obiectivele interioare, distanţele de siguranţă, drumuri interioare, căi ferate uzinale, delimitarea teritoriului, căi de evacuare, la scara 1:1000;

    f) schema electrică monofilară de alimentare cu energie electrică a locaţiei unde se desfăşoară activitatea;

    g) schema privind modul de asigurare a iluminatului;

    h) planul cuprinzând dotările şi amplasarea mijloacelor tehnice pentru combaterea şi prevenirea incendiilor;

    i) schema instalaţiei de protecţie contra tensiunilor accidentale, inclusiv contra supratensiunilor atmosferice cu precizarea rezultatelor măsurării rezistenţei prizelor efectuate la termenul scadent;

    j) descrierea modului de asigurare a pazei şi a gardurilor împrejmuitoare acolo unde este cazul;

    k) descrierea modului de asigurare a depozitării materiilor prime şi a producţiei finite;

    l) descrierea modului de asigurare a supravegherii, alarmării şi evacuării personalului în caz de pericol;

    m) lista mijloacelor de transport în interiorul depozitului;

    n) lista cu personalul calificat şi autorizat să efectueze operaţiuni cu materii explozive.

         

          Persoanele juridice anterior menționate care deţin depozite de materii explozive, în vederea autorizării acestora, trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă suplimentar documentelor şi informaţiilor prevăzute mai sus, următoarele:

    a) pentru depozite de explozivi de uz civil, date privind capacitatea maximă de stocare în echivalent TNT, numărul camerelor de stocare şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

    b) pentru depozite de articole pirotehnice, date privind capacitatea maximă de stocare, conform masei nete de amestec pirotehnic, numărul camerelor şi capacitatea acestora, tipul depozitului;

          Autorizaţiile de mai sus se vizează anual de către inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

          În vederea obţinerii vizelor anuale, persoana autorizată care solicită viza trebuie să depună la inspectoratul teritorial de muncă certificatul constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin care se certifică faptul că are acelaşi obiect de activitate, precum şi declaraţia pe propria răspundere prin care să menţioneze că nu s-au schimbat condiţiile iniţiale de autorizare.

         

          Persoanele fizice şi juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, pot presta diverse operaţiuni cu materii explozive pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe durată determinată, sub rezerva notificării la inspectoratul teritorial de muncă şi la inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, inclusiv prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic, cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior începerii activităţii, şi a următoarelor informaţii:

    a) statul membru de origine;

    b) datele de identificare şi copie după autorizaţia din ţara sa;

    c) datele de identificare ale beneficiarului şi locul în care va presta activitatea;

    d) date privind materia explozivă folosită şi/sau denumirea comercială a acesteia;

    e) informaţii privind depozitul autorizat de materii explozive pe care îl deţine, îl închiriază sau îl utilizează pe teritoriul României;

    f) lista artificierilor şi/sau pirotehniştilor autorizaţi şi copii după actele doveditoare a autorizării acestora emise de autorităţile competente din ţara de origine.

          Documentele emise de autorităţi competente din alte state membre se depun, în copie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoţite de o traducere neautorizată în limba română.

          Persoanele juridice şi fizice autorizate din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care doresc să presteze activitatea de depozitare sau comercializare a materiilor explozive în regim transnaţional sau transfrontalier ori prestatorii stabiliţi în aceste state, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, trebuie să notifice această intenţie la inspectoratul teritorial de muncă/inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea şi să prezinte dovada spaţiului de depozitare sau de comercializare conforme cu prevederile prezentelor norme tehnice.

 

OBȚINEREA AUTORIZAȚIILOR DE TRANSFER/TRANZIT/IMPORT ȘI EXPORT DE EXPLOZIVI DE UZ CIVIL

 

 

Transferul explozivilor dintr-un stat membru în România

 

          Pentru a putea realiza transferul explozivilor dintr-un stat membru în România, destinatarul care se află pe teritoriul României trebuie să obţină o autorizaţie de transfer de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de la inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, după caz.

          În vederea obţinerii autorizaţiei, destinatarul adresează o cerere autorităţii competente anterior menționate, care trebuie să cuprindă:

    a) denumirea şi adresa operatorilor economici implicaţi, precum şi numărul de telefon, adresa de poştă electronică şi orice alte date de contact ale acestora;

    b) numărul şi cantitatea explozivilor transferaţi;

    c) o descriere completă a explozivilor în cauză, precum şi modul de identificare, inclusiv numărul de identificare al Organizaţiei Naţiunilor Unite;

    d) dacă explozivii urmează a fi introduşi pe piaţă, informaţii privind respectarea condiţiilor impuse pentru introducerea pe piaţă;

    e) modul în care se efectuează transferul şi itinerarul;

    f) datele de plecare şi de sosire estimate;

    g) punctele de intrare pe teritoriul României;

    h) date privind asigurarea pazei explozivilor transferaţi cu efective de jandarmi;

    i) tipul transferului: unic sau multiplu.

          La această cerere se anexează, în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei.

          În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor necesare autorizarii transferului, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie eliberează destinatarului autorizaţia de transfer care poate fi:

    a) pentru transfer unic - ce presupune realizarea unei singure operaţiuni de transfer;

    b) pentru transfer multiplu - ce presupune realizarea mai multor operaţiuni de transfer, în limita numărului şi cantităţii de explozivi prevăzute în autorizaţie.

          Autorizaţia de transfer pentru transferul unic are o valabilitate de maximum 6 luni de la data emiterii acesteia de autorităţile române competente, fără posibilitatea de prelungire.

          Autorizaţia de transfer pentru transferul multiplu are o valabilitate de maximum 1 an de la data emiterii acesteia de autorităţile române competente, fără posibilitatea de prelungire.

          Autorizaţia pentru transferul explozivilor nu este valabilă şi pentru transferul muniţiilor.

          Operatorul economic responsabil pentru transfer are obligaţia de a înştiinţa Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, cu cel puţin 48 de ore înainte de intrarea explozivilor pe teritoriul României, cu privire la data şi itinerariul de efectuare a transferului în situaţiile în care:

    a) transferul explozivilor în România se realizează în perioada de valabilitate a autorizaţiei de transfer, dar la alte date decât cele estimate;

    b) transferul explozivilor în România se realizează în baza unei autorizaţii pentru transfer multiplu.

          Operatorul economic responsabil pentru transfer are următoarele obligaţii:

    a) de a înştiinţa autorităţile competente din statul membru de tranzit şi de expediţie cu privire la orice tranzit/transfer al explozivilor prin/din statul membru respectiv;

    b) de a obţine aprobarea prealabilă a statului membru în cauză.

   

    Transferul explozivilor din România într-un alt stat membru

 

          Pentru a putea realiza transferul explozivilor din România într-un alt stat membru, operatorul economic responsabil pentru transfer, după obţinerea autorizaţiei de transfer eliberate de statul membru de destinaţie şi, după caz, de statele tranzitate, trebuie să obţină şi o autorizaţie de transfer de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de expediţie, după caz.

          În vederea obţinerii autorizaţiei Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratului judeţean de poliţie de la locul de expediţie, destinatarul adresează acestor autorităţi, după caz, o cerere care va cuprinde:

    a) punctele de ieşire de pe teritoriul României;

    b) date privind asigurarea, pe teritoriul României, a pazei explozivilor transferaţi cu efective de jandarmi;

    c) modul în care se efectuează transferul şi itinerarul.

          La cererea prevăzută mai sus se anexează:

    a) în original, autorizaţia de transfer a statului membru de destinaţie;

    b) în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei.

          În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor necesare autorizarii transferului, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de expediţie completează în mod corespunzător autorizaţia de transfer eliberată de statul membru de destinaţie, la rubricile destinate statului de origine.

 

    Transferul explozivilor între operatorii economici din România

 

          Transferul explozivilor între operatorii economici din România autorizaţi să desfăşoare activităţi cu materii explozive se realizează numai după ce destinatarul înştiinţează, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea fiecărei operaţiuni, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, după caz.

          Prevederile se aplică corespunzător şi operatorului economic care transferă explozivi de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum.

          La înştiinţarea anterior menționată se anexează, în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor legale.

 

    Importul şi exportul explozivilor în/din România din/în state terţe

 

          Pentru a putea realiza importul explozivilor din state terţe în România, destinatarul care se află pe teritoriul României trebuie să obţină o autorizaţie de import de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie, după caz.

          Pentru a putea realiza exportul explozivilor din România în state terţe, operatorul economic responsabil pentru export trebuie să obţină o autorizaţie de export de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau de la inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de expediţie, după caz.

          În vederea obţinerii autorizaţiilor de import/export, solicitantul adresează o cerere autorităţii competente care va cuprinde aceleași date ca și cele prevăzute pentru obținerea autorizației de transfer materii explozive, precum şi date privind dreptul exportatorului/importatorului de a efectua operaţiuni cu explozivi potrivit legislaţiei aplicabile statului de expediţie/destinaţie.

          La această cerere se anexează în copie documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei.

          În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor necesare autorizarii importului/exportului, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie de la locul de destinaţie/expediţie eliberează autorizaţia de import/export care poate fi:

    a) pentru import/export unic - ce presupune realizarea unei singure operaţiuni de import/export (cu valabilitate de maxim 6 luni, fără posibilitate de prelungire);

    b) pentru import/export multiplu - ce presupune realizarea mai multor operaţiuni de import/export, în limita numărului şi cantităţii de explozivi prevăzute în autorizaţie (cu valabilitate de maxim 12 luni, fără posibilitate de prelungire);.

 

    Tranzitul explozivilor pe teritoriul României

 

          Pentru a putea realiza tranzitul explozivilor pe teritoriul României, operatorul economic responsabil, după obţinerea autorizaţiei de transfer a statului membru de destinaţie sau, după caz, a autorizaţiei de import a statului terţ de destinaţie, trebuie să obţină şi o autorizaţie de tranzit de la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

          În vederea obţinerii autorizaţiei, solicitantul adresează o cerere Inspectoratului General al Poliţiei Române, care va cuprinde:

    a) punctele de intrare şi ieşire pe/de pe teritoriul României;

    b) date privind asigurarea, pe teritoriul României, a pazei explozivilor aflaţi în tranzit cu efective de jandarmi;

    c) modul în care se efectuează tranzitul şi itinerarul.

          La cererea prevăzută la alin. (2) se anexează:

    a) în original, autorizaţia de transfer a statului membru de destinaţie sau, după caz, autorizaţia de import a statului terţ de destinaţie;

    b) în copie, documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor necesare obţinerii autorizaţiei.

          În cazul constatării îndeplinirii condiţiilor necesare autorizarii tranzitului, Inspectoratul General al Poliţiei Române procedează, după caz, la:

    a) completarea în mod corespunzător a autorizaţiei de transfer a statului membru de destinaţie, la rubricile destinate statului de tranzit;

    b) eliberarea autorizaţiei de tranzit.

   Autorizația de tranzit poate fi :

          a) pentru tranzit unic - ce presupune realizarea unei singure operaţiuni de tranzit (cu valabilitate de maxim 6 luni, fără posibilitate de prelungire);

          b) pentru tranzit multiplu - ce presupune realizarea mai multor operaţiuni de tranzit, în limita numărului şi cantităţii de explozivi prevăzute în autorizaţie (cu valabilitate de maxim 12 luni, fără posibilitate de prelungire);.

 

 

    Retragerea autorizaţiilor de transfer, tranzit, import sau export

 

          Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratele judeţene de poliţie iau măsura administrativă de retragere a autorizaţiilor de transfer, tranzit, import sau export, după caz, în situaţia în care constată că:

    a) unul dintre operatorii economici implicaţi în transferul explozivilor nu mai îndeplineşte condiţiile legale privind efectuarea pe teritoriul României a operaţiunilor cu explozivi;

    b) există riscuri la adresa siguranţei intrării, ieşirii sau deplasării fizice pe teritoriul României a explozivilor.

          Măsura poate fi contestată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

          În situaţia retragerii autorizaţiei, operatorul economic care asigură transportul explozivilor are obligaţia:

    a) de a transporta explozivii la un operator economic autorizat să depoziteze materii explozive;

    b) de a se conforma măsurilor de securitate şi siguranţă stabilite de organele competente.

 

 

ARTICOLE PIROTEHNICE

 

    Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează în:

    1. Articole pirotehnice de divertisment, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

    a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

    b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;

    c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

    d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de "articole pirotehnice de divertisment de uz profesional", care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

    2. Articole pirotehnice de scenă, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

    a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

    b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

    3. Alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se clasifică în următoarele categorii:

    a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;

    b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

 

RESTRICŢII

 

1. Persoanele fizice

a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din categoriile F2-F4, T2 şi P2.

b. pot detine si folosi articole pirotehnice din categoria FI tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

 

          Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

          Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

          Articolele pirotehnice din categoria P1 destinate vehiculelor, inclusiv airbagurile şi sistemele de pretensionare a centurilor de siguranţă, nu sunt puse la dispoziţia publicului larg decât atunci când acele articole pirotehnice destinate vehiculelor au fost integrate într-un vehicul sau într-o piesă detaşabilă a unui vehicul.

 

2. Persoane juridice autorizate :

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 

 

 

 

 

 

AVIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE PENTRU

EXECUTAREA JOCURILOR DE ARTIFICII

 

Persoanele fizice şi juridice, autorizate să efectueze operaţiuni cu materii explozive pot executa jocuri de artificii cu articole pirotehnice din categoriile F3 și F4 după obţinerea prealabilă, pentru fiecare joc executat, a unui aviz de la inspectoratul de poliţie al judeţului pe raza de competenţă a căruia se execută jocul de artificii sau de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru cele organizate pe raza capitalei .

          Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

          Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

    a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

    b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

    c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

    d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

    e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

    f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

    g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

          Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 

          Avizarea executării unui joc de artificii cu articole pirotehnice din categoriile F3 și F4 se face după întocmirea de către persoanele fizice sau juridice solicitante a unui dosar care va cuprinde următoarele documente:  

        

a) delegaţia, în original, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura conducătorului şi ştampila unităţii

b) cerere prin care se solicită avizarea jocului de artificii, în care se va menţiona persoana care prestează serviciul, locul şi ora desfăşurării evenimentului precum şi clasa/categoria obiectelor pirotehnice folosite;

c) acordul administraţiei publice locale (Primăriei) şi al unităţii de pompieri competente pe raza cărora se efectuează jocul de artificii;

d) copie a autorizaţiei de efectuare a operaţiunilor cu obiecte pirotehnice, conform art.8 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare, (numai în situaţia în care persoana juridică nu este înregistrată la unitatea de poliţie care eliberează avizul pentru jocul de artificii solicitat);

e) declaraţie pe proprie răspundere cu măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea şi intervenţia în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forţele şi materialele folosite pentru intervenţie, modul de intervenţie, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranţă, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal / administratorul persoanei autorizate să execute jocul de artificii;

f) tabel cu produsele pirotehnice ce urmează a fi folosite (tipuri, clase/categorii, cantităţi)  semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocuri de artificii ;

g) plan de situaţie cu amplasamentul de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranţă şi distanţele faţă de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislaţia în vigoare, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocuri de artificii;

         h) tabel nominal cu personalul autorizat ca pirotehnist, care va efectua transportul, mânuirea şi folosirea obiectelor pirotehnice, semnat şi ştampilat de către directorul societăţii solicitante;

          i) datele de identitate ale persoanelor care efectuează jocul de artificii, angajate ale societăţii şi copii după carnetul de pirotehnist ale acestora.

          Documentaţia se depune de către persoana juridică solicitantă la sediul unităţii de poliţie competente să acorde avizul, cu cel puţin 72 ore înainte de efectuarea jocului de artificii pentru a putea fi efectuate verificările necesare în timp operativ.

La primirea dosarului, poliţistul anume desemnat sau înlocuitorul său verifică documentele ce îl compun, comunicând pe loc solicitantului dacă acesta este incomplet şi actele care lipsesc, după care îl înaintează conducerii unităţii spre înregistrare.