Reînnoirea licențelor societăților specializate în domeniul pazei și protecției

Formalitățile necesare reînnoirii licențelor pentru desfăşurarea activităților în domeniul pazei și protecției, potrivit H.G. nr. 301/2012, cu modificările şi completările ulterioare

 

În vederea obţinerii reînnoirii licenţei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi de pază şi protecţie, reprezentantul legal al societăţii depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căruia societatea îşi are sediul social, pe bază de opis, următoarele documente:

1) cererea de reînnoire a licenţei de funcţionare (Anexa 3), datată, înregistrată la societate şi semnată de administratorul societăţii; În conţinutul adresei se va preciza: obiectul cererii, adresa sediului administrativ, datele de contact: telefon, fax, pagina web, adresă e-mail şi numele în clar al reprezentantului societăţii;

2) licenţa în original;

3) certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului cu situaţia la zi a societăţii comerciale, în formă extinsă, potrivit Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, cu toate menţiunile înscrise şi/referitoare la situaţia societăţii comerciale. În domeniile de activitate este necesar să se regăsească codul CAEN 8010 ca activitate principală;

4) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci eliberat societăţii pentru clasele corespondente activităţilor licenţiate, aflat în perioada de valabilitate;

5) declaraţie pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat şi atestat şi dotarea tehnico-materială a societăţii, conform anexei;

Depunerea documentaţiei de reînnoire a licenţelor, potrivit art. 28 alin. (1) din Anexa la HG nr. 301/2012, se face cel puţin cu 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.

Documentaţia se depune într-un exemplar, în format letric şi în format electronic pe suport CD care conţine un fişier format „pdf”, cu documentele scanate la o rezoluţie adecvată pentru a nu altera conţinutul acestora şi să fie posibilă transmiterea prin e-mail.

Documentele prevăzute la punctele 3-4, se depun în copie certificată, însoţite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.

Acordarea reînnoirii licenţei de funcţionare se face cu îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la art. 29 din anexa HG nr. 301/2012.