Înscrierea experților în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, potrivit Instrucţiunilor M.A.I. nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la  securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare

 

Pentru efectuarea analizelor de risc la securitate fizică persoanele interesate sunt abilitate prin înscriere în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică, sens în care solicitantul depune la Direcţia de Ordine Publică, următoarele documente:

  1. cererea de înscriere în Registrul Naţional al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică (Anexa 22), datată şi semnată de solicitant;
  2. actului de identitate
  3. certificatului de absolvire a cursului pentru ocupaţia evaluator de risc la securitate fizică (cod COR 242115), inclusiv anexa la certificat (suplimentul descriptiv);
  4. certificat de cazier judiciar.

Dosarul cu documentaţia necesară înscrierii în R.N.E.R.S.F. se depune într-un exemplar, în format letric, direct în zilele de lucru cu publicul, sau prin intermediul serviciilor poştale, la sediul Direcţiei de Ordine Publică.

Documentele prevăzute la punctele 2 şi 3, se depun în copie certificată pentru conformitate de către solicitant.

După depunerea documentaţiei, Direcţia de Ordine Publică verifică realitatea din cererea de înscriere şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 8, alin. (2).

Înscrierea datelor în R.N.E.R.S.F. se face după analiza dosarului, în situaţia în care sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile.

Ordinea de înscriere în R.N.E.R.S.F. este corespondentă numerelor de înregistrare atribuite solicitărilor la nivelul Direcţiei de Ordine Publică.

Solicitantul este notificat la adresa de domiciliu cu privire la modul de soluţionare a cererii de înscriere în R.N.E.R.S.F..

Persoana care nu îndeplineşte condiţiile de înscriere sau a prezentat documentaţia incompletă este informată printr-o adresă de răspuns la adresa de domiciliu, cu privire la motivele pentru care cererea de înscriere în R.N.E.R.S.F. nu poate fi soluţionată favorabil.

Persoana interesată, care nu a îndeplinit condiţiile de înscriere în R.N.E.R.S.F. are posibilitatea depunerii unui nou dosar, căruia i se va atribui un nou număr de înregistrare.

Înscrierea datelor produce efecte de la data precizată în R.N.E.R.S.F..