Home Hartă site Date de contact English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA

PERMISULUI DE PORT- ARMĂ

PROCEDURA DE AUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

PENTRU PROCURARE, DEȚINERE, PORT ȘI FOLOSIRE

A ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR LETALE Și neletale

 

În vederea autorizării procurării armelor letale, cetățenii români sau străinii cu domiciliul ori reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau după caz, au reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Legea 295/2004:

a. cerere tip, model anexa nr. 1  (H.G. 130/2005);

b. actul de identitate al solicitantului, original și copie;

c. un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una din afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, purta și folosi arme și muniții letale, și este apt să dețină astfel de arme și muniții;

d. certificat de cazier judiciar;

e. aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f. certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și copie;

g. două fotografii color cu dimensiunea 4x5 cm;

h. dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare;

i.  abrogat;

j. carnetul de membru vânător, în original și copie, vizat pe anul în curs, eliberat de o organizație vânătorească legal constituită, afiliată la Asociația Generală a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România – pentru arme lungi cu destinația – vânătoare sau după caz, tir sportiv sau biatlon, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii acesteia;

k. carnet de antrenor de tir sau biatlon eliberat de Agenția Națională pentru Sport sau legitimație de sportiv de tir sau biatlon, vizat la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, în original și copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimat, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

l. adeverință care atestă, în cazul cetățeanului român, faptul că titularul are calitatea prevăzută la art. 14 alin.(2) lit.a) și b) din Legea 295/2004, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei de apărare și pază în scopul portului și folosirii acesteia.

 

În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat și cu bilă de cauciuc, cetățeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reședința în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene, respectiv Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, își are reședința, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții, și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare; aceleași ca pentru armele letale

- Termenul de eliberare al autorizației de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizației este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeași perioadă ;

- Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăți muniție;

- Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecționar de arme român face invitație.

Persoanele fizice care dețin înscrise în certificatul de deținător arme dintre cele prevăzute la categoria E din anexa Legii, la data intrării în vigoare a O.U.nr.26 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, precum și cele care obțin documentul după intrarea în vigoare a actului normativ, au obligația ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U.nr.26 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, respectiv 17 martie 2008 să se prezinte la organul de poliție care îi are în evidență, în vederea obținerii permisului de armă.

Pentru obținerea permisului de armă posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:

a) cerere de eliberare a permisului de armă;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile stabilite de Ministerul Sănătății, care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții și că este apt să dețină astfel de arme și muniții;

d) certificat de cazier judiciar;

e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare;

h) certificatul de deținător al armelor neletale în care sunt înscrise armele pentru care se solicită eliberarea permisului;

Dacă solicitantul este titular al dreptului de deținere, respectiv de port și folosire al armelor letale, acesta va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul de armă, în original și în copie, C.I. în original și copie, dovada achitării taxelor pentru înscrierea armei în permis (10 RON) și certificatul de deținător.

După expirarea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a O.U.nr.26 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, persoanele care nu s au prezentat la structura de poliție competentă in vederea preschimbării Certificatului de Deținător raman numai cu dreptul de deținere al armelor înscrise in respectivul document .

In vederea redobândirii dreptului de port și folosire al armelor neletale supuse autorizării titularii Certificatelor de Deținător se vor prezenta structurile de poliție competente cu o solicitare însoțită de documentele prevăzute la literele a) – h)

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII PERMISULUI DE TRANSFER ARME ȘI MUNIȚII NELETALE DINTR-UN STAT MEMBRU AL U.E. ÎN ROMÂNIA

 

 • cerere-tip, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19/ HG 1914/2006

 • documente, însoțite de traducerea legalizată în limba română, prin care se face dovada că sunt autorizați, de către autoritățile statului membru pe teritoriul căruia se află, să efectueze transferul armelor și, după caz, al munițiilor respective;

 • documente din care să reiasă că destinatarul din România este autorizat să procure și să dețină armele care vor fi transferate către acesta;

 • documente din care să reiasă că paza transportului este asigurată pe teritoriul României; - contract cu o unitate de jandarmi care să aibă ca obiect paza transporturilor cu caracter special

 • împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale, după caz.

Termenul de eliberare al permisului de transfer este de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, iar termenul de valabilitate al acestuia este de 90 zile de la data eliberării.

 

În cazul în care obiectul transferului îl constituie arme letale cu țeavă ghintuită, este necesar ca în prealabil să se solicite la ANCEX eliberarea permisului de efectuarea operațiunilor necomerciale.

 

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII PAȘAPORTULUI

EUROPEAN PENTRU ARME DE FOC

 

 

În vederea eliberării pașaportului european pentru arme de foc, cetățenii români sau rezidenții statelor membre care au reședința sau, după caz, domiciliul în România, ce îndeplinesc condițiile prevăzute de Lege vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliție competent care le-a acordat permisul de armă, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 • cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;

 • două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

 • documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau după caz, copie legalizată a documentului de identitate;

 • permisul de armă al solicitantului, în original și în copie, sau după caz, copie legalizată a permisului de armă;

 • documente prin care se argumentează motivele introducerii armelor pe teritoriile statelor membre în perioada călătoriei.

Documentele originale prevăzute mai sus se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

În situația în care solicitantul și-a schimbat domiciliul sau, după caz, reședința în cazul rezidentului statului membru, de pe raza de competență a organului de poliție care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea pașaportului european al armelor de foc la organul de poliție competent pe raza căruia și-a stabilit noul domiciliu sau reședința și în evidența căruia se află la data solicitării.

În pașaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de port și folosire.

(1) În vederea obținerii autorizației de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, prevăzută la art. 117 din Legea nr.295/2004, rezidenții statelor membre care doresc să călătorească în România cu arme de foc și/sau muniții și au efectuată mențiunea în pașaportul european pentru arme de foc că introducerea armelor respective este supusă autorizării pe teritoriul României, vor depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la organul de poliție competent din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv al oricărui inspectorat județean de poliție sau la Inspectoratul General al Poliției Române, un dosar cuprinzând următoarele documente:

 1. cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5;

 2. pașaportul european pentru arme de foc al solicitantului, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia;

 3. documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie, sau după caz copie legalizată a acestuia.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Conform art. 12 din H.G. nr.1914 /2006 în termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente prevăzute la art. 11 alin. (1) eliberează autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

 

Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

 

(1) Procurarea unei arme letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din țară, se poate face, în condițiile prezentei legi, numai în baza autorizației de procurare a armei sau, după caz, a muniției, eliberată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, de inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competență își desfășoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum și de către Inspectoratul General al Poliției Române.

În vederea obținerii autorizației de peocurare a armelor letale solicitantul va depune la formațiunea de poliție competentă teritorial un dosar ce va cuprinde următoarele documente :

 1. cerere-tip,

 2. documentul de identitate al solicitantului, în original și în copie sau, după caz, copie legalizată a acestuia, însoțit de traducerea legalizată în limba română;

 3. autorizația prealabilă de procurare a armei sau, după caz, a munițiilor, eliberată de autoritățile competente ale statului al cărui rezident este solicitantul, însoțită de traducerea legalizată în limba română.

În termen de 30 zile de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de procurare a armei letale, precum și a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, în scopul scoaterii acestora din țară.

 

 

Acte necesare pentru avizarea operațiunilor de import-export cu arme și muniții

CONDIȚII ÎN CARE PERSOANELE JURIDICE POT EFECTUA OPERAȚIUNI CU ARME ȘI MUNIȚII

 • în obiectul de activitate să aibă incluse operațiuni cu arme și muniții;

 • societatea să fie autorizată de unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul, conform art. 108 din Legea nr. 295/2004;

 • să dețină spațiu pentru depozitare și vânzare cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și a munițiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • să dețină registru tip pentru evidențierea operațiunilor de vânzare a armelor și munițiilor, vizat de organele de poliție competente;

 • persoanele care efectuează operațiuni cu arme și muniții, să prezinte certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu au fost condamnate la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an pentru infracțiuni comise cu intenție.

 

 

Prin O.U. nr. 26/2008 a fost introdusă obligativitatea societăților comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu arme și muniții de a obține avizul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru spațiile destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniții.

 

 

ACTE NECESARE ÎN VEDEREA OBȚINERII AVIZULUI PE LICENȚELE DE IMPORT-EXPORT DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI PENTRU ARME DE FOC ȘI MUNIȚII

ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI

 

1. La prima solicitare a unui aviz:

 • cerere în care se solicită avizarea, pentru fiecare licență (dublu exemplar);

 • copie după factura proformă tradusă și legalizată;

 • certificat constatator de la Registrul Comerțului;

 • cazierul fiscal al societății care solicită avizul pentru operațiuni de import-export, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice;

 • copie după statutul societății, în care să fie prevăzut, în mod expres faptul că societatea desfășoară operațiuni cu arme și muniții (comerț, import-export, conform cod CAEN, 5147, 5248, 5250, etc.);

 • copie de pe autorizația emisă de Inspectoratele Județene de Poliție sau după caz D.G.P.M.B. în baza art. 108 din Legea nr. 295/2004;

 • licențele de import / export eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția Licențe;

 • copie după contractul cu unitatea de jandarmi care să asigure paza transportului armelor și munițiilor (conform art. 25 (2) din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor);

 • chitanța în original a plății taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgență;

 • delegația, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura și ștampila conducătorului unității.

 

Având în vedere recodificarea activităților societățile comerciale autorizate să desfășoare operațiuni cu arme și muniții au obligația ca până la sfârșitul anului în curs să se adreseze Oficiului Registrului Comerțului pentru înscrierea noilor coduri CAEN rev.2.

 

2. La următoarele solicitări:

 • cerere de avizare (dublu exemplar) pentru fiecare licență;

 • copie după factura proformă tradusă și legalizată;

 • chitanța în original a plății taxei pentru acordarea avizului, în regim normal sau de urgență;

 • delegația, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită avizul, cu semnătura și ștampila conducătorului unității;

 

OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE DUPĂ EFECTUAREA IMPORTULUI

 

Societățile comerciale care au obținut avizul favorabil pentru importul sau exportul de materii explozive au obligația, ca în termen de 30 zile de la efectuarea importului, să se prezinte la D.A.E.S.T. cu următoarele documente:

 • Declarațiile vamale pentru import;

 • Facturile externe.

 

PROGRAMUL DE DEPUNERE ȘI RIDICARE A DOSARELOR

 

 • Directorul Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Toxice - Marți: orele 1430 - 1600

- Joi: orele 1000 – 1130

 • Directorul Adjunct al Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Toxice - Miercuri: orele 1430-1600

- Vineri : orele 1000-1130

 

 

NOTĂ:

Dosarele de avizare a licențelor de import-export se depun la sediul I.G.P.R.- D.A.E.S.T., prin serviciul secretariat (tel. 021/ 208.25.25/interior 26.049), în zilele de audiență stabilite de conducerea unității.

 • NU SE ACCEPTĂ DEPUNEREA DOSARELOR ÎN ALTE CONDIȚII, SAU PRIN INTERMEDIARI.

 • NU SE ACCEPTĂ DECÂT DEPUNEREA DOSARELOR COMPLETE, VIZATE ÎN ACEST SENS DE UN LUCRĂTOR AL DIRECTIA ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE TOXICE DIN INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE .

 

 

 

Copyright 2007-2009 @ Centrul de Comunicații și Informatică din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române