02 Septembrie 2016

Formulare tipizate privind activitatea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase


INFORMAŢII

privind formularele tipizate aferente activităţii

Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase

 1. Model cerere – autorizare procurare prima armă letală/neletală (Anexa 1)

Cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, vor depune cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti).

În vederea procurării şi scoaterii de pe teritoriul României a armelor letale şi a muniţiilor de către rezidenţii statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, locul de rezidenţă în România, vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 70 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la adresa unde își desfăşoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniţia.

În baza autorizaţiei de procurare, armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condiţiile Capitolului VI, Secțiunea a 2-a referitoare la efectuarea operaţiunilor de transfer şi import de către armurieri şi intermediari.

Termenul de valabilitate a autorizației este de 90 de zile.

 

 1. Model cerere – eliberare atestat colecţionar (Anexa 2)

Se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 36 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile în regim normal – cuantum taxă 100 lei sau în termen de 10 zile – cuantum taxă 300 lei.

 

 1. Model cerere – prelungire valabilitate permis armă (Anexa 3)

Cererea de prelungire a valabilității permisului/lor de armă se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti), însoţită de documentele prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) – f) şi, după caz, lit. g) și h) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

Pe lângă documentele prevăzute la art. 40 alin. (1), instructorii în poligonul de  tragere au obligația să depună o adeverinţă eliberată de persoana juridică deţinătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfăşurat efectiv activităţi de instruire, îndrumare şi supraveghere a tragerilor efectuate.

Cererea se depune înainte de expirarea valabilităţii permisului de armă.

 

 1. Model cerere – eliberare Paşaport European pentru armele de foc (Anexa 4)

Cererea se depune şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie sau al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti) şi este necesar a fi însoţită de documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliţie competente eliberează paşaportul european pentru arme de foc, în care se înscriu exclusiv armele letale pentru care titularul are drept de deţinere sau de port şi folosire.

 

 1. Model cerere – autorizare persoane juridice pentru a deţine, purta şi folosi arme letale/neletale supuse autorizării (Anexa 5)

În scopul autorizării pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor letale/neletale supuse autorizării, persoanele juridice vor depune cererea şi documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018 la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la sediul social sau punctul de lucru pentru care se solicită autorizarea.

Persoanele juridice care pot solicita autorizarea sunt persoanele juridice de drept public, cele de drept privat şi muzeele care pot procura şi deţine arme de colecţie.

 

 1. Model cerere – pentru eliberarea autorizaţiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc (Anexa 6)

Cererea și documentele prevăzute la art. 61 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, se depune de către cetăţenii străini, personal sau prin mandatar şi se soluţionează de către structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, în raza căreia va fi stabilită reşedinţa persoanei solicitante, în termen de 30 de zile (excepție fac persoanele care introduc temporar armele pentru vânătoare sau tir).

 

 1. Model cerere – pentru eliberarea/prelungirea atestatului de instructor în poligonul de tragere (Anexa 7)

Structura competentă pentru primirea şi soluţionarea cererii este Serviciul/Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, competent teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului. Persoana care solicită eliberarea/prelungirea atestatului de instructor în poligonul de tragere trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 30 alin. (1), respectiv art. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1. Model cerere – eliberare autorizaţie pentru procurarea celei de-a doua arme letale (Anexa 8)

Deţinătorii armelor letale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi arme în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), respectiv alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, în funcție de destinația armei.

 

 1. Model cerere – eliberare autorizaţie pentru procurare celei de-a doua arme neletale (Anexa 9)

Deţinătorii armelor neletale pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, eliberarea autorizaţiei de procurare a unei noi arme în condiţiile prevăzute la art. 73 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1. Model cerere – eliberare nou permis de armă/pașaport european pentru arme de foc în locul celui furat/pierdut/distrus (Anexa 10)

Titularii dreptului de deţinere, respectiv port şi folosire a armelor al căror permis de armă/pașaport european pentru arme de foc a fost furat/pierdut/distrus pot solicita eliberarea unui nou document după publicarea evenimentului în Monitorul Oficial al României.

 

 1.  Model cerere – eliberare certificat de deţinător (Anexa 11)

Titularii dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire care deţin înscrise în permisele de armă tip A şi tip B arme care fac parte din categoria D din anexa la Lege, pot solicita structurii arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial, eliberarea certificatului de deţinător şi a înscrierii în acesta a armelor.

 

 1. Model cerere – radiere armă letală/neletală (Anexa 12)

În termen de 10 zile de la data înstrăinării armei letale/neletale titularul va solicita radierea armei înstrăinate din permis la structura teritorială arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă cu privire la domiciliul/reşedinţa solicitantului.

 

 1. Model acord prealabil pentru transferul armelor și munițiilor (Anexa 13)

Acordul prealabil pentru transferul armelor și al munițiilor se depune în 2 exemplare și se adresează:

 • persoanelor fizice care doresc să procure arme de foc dintr-un stat membru al Uniunii Europene și se depune la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului;
 • societăţilor comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, care doresc să transfere arme de foc, piese, componente esenţiale ale acestora precum şi muniţii pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, unitatea de poliţie competentă cu soluţionarea acesteia fiind Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile iar baza legală este prevăzută de art. 162, respectiv art. 167 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor şi muniţiilor letale sau neletale supuse autorizării de pe teritoriul  României către un armurier dintr-un stat membru al Uniunii Europene (Anexa 14)

În vederea obţinerii autorizaţiei de transfer fără acord prealabil a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum şi a pieselor şi componente esenţiale ale acestora, către un armurier sau intermediar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care aceste transferuri nu sunt condiţionate de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun formularul, în două exemplare, la organul de poliţie competent sau la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile lucrătoare iar baza legală este prevăzută la art. 173 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea permisului de transfer al armelor şi muniţiilor letale către o persoană dintr-un stat membru al Uniunii Europene (Anexa 15)

Permisul de transfer al armelor și munițiilor se depune în 2 exemplare și se adresează:

 • persoanelor fizice care doresc să înstrăineze armele deținute într-un stat membru al Uniunii Europene și vor depune documentele prevăzute la art. 164 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului;
 • societăţilor comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, care doresc să transfere arme de foc, piese, componente esenţiale ale acestora precum şi muniţii, de pe teritoriul României în statele membre ale Uniunii Europene, iar unitatea de poliţie competentă cu soluţionarea acesteia este Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Termenul de soluţionare a cererii este de 10 zile iar baza legală este prevăzută de art. 164, respectiv art. 166 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea avizului de principiu (Anexa 16)

         Societăţile comerciale care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operaţiunile cu arme şi muniţii, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul structurii arme, explozivi și substanțe periculoase  din cadrul Inspectoratului Județean de Poliţie sau, după caz, al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București competente teritorial cu privire la sediul/punctul de lucru al solicitantului. Pe baza avizului obţinut, persoana juridică se poate constitui în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înfiinţarea societăţilor comerciale sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

 

 1.  Model cerere – pentru eliberarea/completarea autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții (Anexa 17).

         Persoanele juridice constituite ca armurieri pot desfăşura operaţiuni cu arme şi muniţii numai după obţinerea autorizaţiei sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează la cerere de către structura de poliţie în a cărui rază de competenţă teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfăşoare operaţiunile. Pentru obţinerea autorizaţiei sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operaţiuni pe care urmează să le deruleze, însoţită de documentele prevăzute la art. 143 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018.

 

 1. Model cerere – pentru eliberarea autorizației de import a armelor și munițiilor (Anexa 18).

Operaţiunile comerciale de import cu arme, piese şi muniţii destinate uzului civil se pot efectua numai după obţinerea autorizației de import a armelor și munițiilor, care se depune în 2 exemplare, după cum urmează:

 • persoanele fizice care doresc să procure arma dintr-un stat terț vor depune documentele prevăzute la art. 163 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la structura arme, explozivi şi substanţe periculoase, competentă teritorial cu privire la locul de domiciliu/reședință al solicitantului;
 • societăţile comerciale autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniţii pe teritoriul României, care doresc să importe arme de foc supuse autorizării, piese şi componente esenţiale ale acestora, precum şi muniţii corespunzătoare din statele terţe, vor depune documentele prevăzute la art. 168 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, aprobate prin H.G. nr. 11/2018, la Direcţia Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

 1. Model cerere – cu aplicabilitate generală. (Anexa 19)

             Modelul de cerere este destinat atât persoanelor fizice cât și celor juridice care doresc să solicite structurilor arme, explozivi și substanțe periculoase prestarea unui serviciu pentru care nu a fost creată un model de cerere dedicat.

 

 1. Model certificat medical pentru atestarea stării de sănătate, în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării (Anexa 20)

În vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, persoanele fizice vor depune certificatul medical, în original şi în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată.

 

 1. Model cerere – schimbarea domiciliului în permisul de armă (Anexa 21)

             Conform art. 12 lit. a (au intervenit orice fel de schimbări care necesită modificarea unor mențiuni corespunzătoare din conținutul documentului), din Legea 295/2004 privind regimul armelor si munițiilor, titularul autorizației de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de armă este obligat să anunțe organul de poliție competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când au intervenit modificări.
          Schimbarea domiciliului sau după caz a reședinței, atrage după sine modificarea locului de păstrare a armelor.
          Înscrierea în permisul de armă a adresei se efectuează numai în baza documentului de identificare care trebuie să conțină adresa pe care solicitantul dorește să o înscrie în permisul de armă.

Pentru primirea copiei actului de identitate, a documentelor în format electonic cu semnatură electronică calificată sau avansată, precum și a dovezii achitării sancțiunilor contravenționale (atunci când agentul constatator face parte din structura a.e.s.p.) se folosește adresa de e-mail oug41.2016.arme@politiaromana.ro

Click aici pentru Formularele tipizate privind activitatea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase