16 Iunie 2014

Acte normative


Acte normative ce reglementează activitatea Serviciului de Logistică

 • Legea nr.22 din 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.15 din 24.03.1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.7 din 13.03.1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.500 din 11.07.2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.295 din 28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.346 din 14.07.2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.273 din 14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.766 din 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.909 din 29.12.1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1061 din 25.09.2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.65 din 23.01.2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.81 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de valorificare a bunurilor scoate din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.130 din 24.02.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.295 din 28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României. nr.925 din 19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.942 din 19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.30 din 12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1660 din 22.11.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernul României nr.28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30 din 12.04.2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului României nr.121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • Instrucţiunile nr.549 din 18.07.2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • Instrucţiunile nr.664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile nr.167 din 30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor, în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792 din 24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.409 din 29.01.2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.485 din 19.05.2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.498 din 28.05.2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.503 din 30.05.2008 privind asigurarea structurilor şi efectivelor cu materiale de resortul echipamentului, de întreţinere şi alte materiale specifice.
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.597 din 01.09.2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.599 din 01.09.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a unităţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.636 din 20.10.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;
 • Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr.665 din 28.11.2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.521 din 30.11.2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative care nu dispun de suport logistic propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului administrației și internelor nr.69 din 28.04.2009 pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 • Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr.236 din 30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861 din 09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr.839 din 12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.300 din 10.12.2009 privind competenţele de achiziţie a produselor şi serviciilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 • Ordinul inspectorului general al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr.154 din 11.03.2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier;
 • Ordinul ministrului administrației și internelor nr.74 din 19.03.2010 pentru aprobarea Normelor de protecţie a informaţiilor clasificate secret de serviciu în domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.