Data concursului: 13 Ianuarie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Transporturi Navale din cadrul Direcției de Poliție Transporturi Navale, cu recrutare din sursă internă.Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 2735 alin (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția de Poliție Transporturi, b-dul George Coșbuc, nr. 93-85, sector 5, București, organizează

 

 

C O N C U R S:

 

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu la Serviciul Transporturi Navale din cadrul Direcției de Poliție Transporturi Navale, prevăzută la poziţia 904 în statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

 

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii minimale:

 

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: științe juridice, științe sociale (domeniul științe administrative), științe economice, științe militare, informații și ordine publică, științe inginerești / studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) într-unul din următoarele domenii fundamentale: științe sociale (ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe militare, informații și ordine publică, științe economice) sau științe inginerești ;

 

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

 

- curs postuniversitar sau de master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției sau în domeniul management / studii universitare de lungă durată. Cu diplomă de licență, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază sau în domeniul management / studii de master, ciclul II de studii universitare într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: drept, științe administrative, științe ale comunicării, sociologie, relații internaționale și studii europene, științe politice, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, informatică economică, management, psihologie sau științe ale educației.

 

 • au obținut calificativul de cel puțin ”bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • sunt declarați ”apt medical” și ”apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 2 ani;
 • vechime în specialitatea structurii – minimum 3 ani;
 • vechime în muncă / din care în M.A.I. – minim 7 ani vechime în M.A.I.;
 • nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de aceștia nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

 

 

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române –Municipiul Bucureşti, b-dul George Coșbuc, nr. 93-85, sector 5, la data de 13.01.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior și comunicată candidaților şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu  pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat  „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă  mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din cadrul  Inspectoratului General al Poliţiei Române, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop şi sunt comunicate candidaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

 

      Înscrierile se fac în zile lucrătoare la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport depus până la data de 23.12.2016 orele 1600.

       

 

        Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune următoarele documente:                                                                                     

- raportul de înscriere;

- C.V.;

- documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;

       - actul de identitate și documentele care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;

- declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (anexa nr. 2);

- adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea ”apt funcții de conducere”.

 

Candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române sau superioară, pe lângă documentele anterior menţionate, vor prezenta o adeverinţă emisă de structura de resurse umane competentă din care să rezulte că nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de aceștia nu a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

Documentele de studii și actul de identitate vor fi prezentate de către candidat în original, urmând a fi certificate pentru conformitate în prezența acestora, conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

 

 

 

 

 

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET și INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte din prezentul anunţ.

      Relaţii suplimentare pot fi obţinute la interior 26197.

 

Anexa nr. 2

 

 

 

DECLARAŢIE

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la _____________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

          Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

          Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

Tematici si bibliografii

Anexa nr.1

 

                                                   TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de

 şef serviciu la Serviciul Transporturi Navale

din cadrul Direcției de Poliție Transporturi

                                   

 

Capitolul I

Tematică

 • Funcţiile managementului;
 • Controlul managerial;
 • Managementul luării deciziei;
 • Raportarea evenimentelor şi monitorizarea situaţiei operative;
 • Organizarea şi desfăşurarea controalelor în cadrul M.A.I.;
 • Organizarea , funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române.
 • Principiile generale care guvernează conduita profesională a poliţistului. Comportamentul poliţistului.

 

Bibliografie

 • Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007, capitolul 3, subcapitolul 3, capitolele 7 şi 8.
 • O.M.A.I. nr. S/61/03.03.2010, privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ, cu modificările şi completările ulterioare, capitolul II, secţiunile I şi II.
 • O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, capitolul IV.
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele II şi III.
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.

 

Capitolul II

Tematică

 • Competenţa teritorială a poliţiei transporturi.
 • Răspunderea operatorului de transport feroviar.
 • Organizarea şi efectuarea transporturilor pe căile ferate române.
 • Patrularea trenurilor de călători.
 • Contravenţii la normele privind transporturile pe căile ferate române.
 • Realizarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanei – Dispoziţii generale.
 • Formele de pază.
 • Obligaţiile Ministerului Afacerilor Interne pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 • Răspunderi şi sancţiuni pe linia pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
 • Infracţiuni contra patrimoniului.
 • Infracţiuni de corupţie şi de serviciu.
 • Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe căile ferate.
 • Infracţiuni la regimul transportului naval.
 • Infracţiuni silvice.
 • Infracţiuni la regimul pescuitului şi acvaculturii.
 • Infracţiuni de evaziune fiscală.

 

Bibliografie

- Dispoziţia I.G.P.R. nr. 151.076/18.06.2014 privind competenţa poliţiei transporturi.

- O.G. nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, republicată și actualizată, capitolul III.

- O.U.G. nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată și actualizată aplicabilă începând cu data de 25.03.2016, titlul I .

- Dispozitia  IGPR 445/2006 – Norme metodologice privind organizarea conducerea şi desfăşurarea activităţii de patrulare a trenurilor de călători, capitolul 2 şi anexa nr.3.

-  H.G. 203/1994, pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.2.

- Legea nr. 333/2003 republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele I, II, VIII şi IX .

- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, titlul II, cap. I şi II, titlul V şi titlul VII, cap. I din partea specială.

 • Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele II, III şi IV.
 • Legea nr. 46/2008 republicată, privind Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare, titlul VI.
 • O.U.G. nr. 23/ 2008 privind pescuitul şi acvacultura, cu modificările şi completările ulterioare, art. 64 – 67.
 • Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, art.9.

 

Capitolul   III

Tematică

 • Clasificarea informaţiilor.
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare.
 • Accesul la informaţii clasificate.
 • Manipularea şi controlul mediilor de stocare a informaţiilor clasificate în format electronic.
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
 • Modalitatea de eliberare/retragere a autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu.
 • Tipurile de semnalări şi categoriile de date care se introduc în Sistemul Informatic   Naţional de Semnalări.
 • Biroul  SIRENE .
 • Principiile cooperării poliţieneşti internaţionale.
 • Urmărirea transfrontalieră.
 • Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public. Sancţiuni.
 • Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal.
 • Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor.

 

Bibliografie

 • H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, cap. 2 secţiunile 1, 2 şi 5, cap. 3 şi capitolul 8, secţiunea 4, pct. F.
 • H.G. nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 şi 8.
 • Legea nr. 141/2010 republicată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen, capitolul II, secţiunea 3 şi capitolul III, secţiunea 2, art. 23 şi 24.
 • O.U.G. nr.103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, cap. I, art.3 şi cap. V.
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, capitolele II şi III.
 • Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, capitolele II, III, IV şi V.

 

Capitolul IV

Tematică

 • Reguli generale privind înregistrarea, evidenţa unitară şi circuitul sesizărilor penale.
 • Organizarea activităţii de cercetare la faţa locului.
 • Sesizarea evenimentelor şi luarea primelor măsuri.
 • Deplasarea la faţa locului.
 • Înregistrarea dosarelor penale şi completarea registrului privind sesizările cu caracter penal.

 

Bibliografie

 • Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 56/10.04.2014 – nr. 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror – Anexa, cap. II, secţiunea 1.
 • Ordinul comun al M.A.I. şi P.I.C.C.J. nr. 182/14.08.2009 – nr. 1754/C/2009 privind procedura cercetării la faţa locului, art.3 – 25.  
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale şi a dispoziţiilor procurorilor, cap. II.

 

CAPITOLUL V

Tematică

 • Faptele de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.
 • Asigurarea ordinii pe timpul desfăşurării adunărilor publice. Sancţiuni.
 • Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului prevăzută de Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015-2020.
 • Clasificarea din punct de vedere al gradului de risc, a competiţiilor sau jocurilor sportive.
 • Obligaţiile organizatorului de competiţii sau jocuri sportive pentru efectuarea accesului spectatorilor în arena sportivă.
 • Constatarea contravenţiei.
 • Aplicarea sancţiunilor  contravenţionale.
 • Analiza situaţiei operative conform metodologiei de elaborare a Planului unic de ordine şi siguranţă publică.
 • Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea şi evaluarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice în sistem integrat. Intervenţia la evenimente.
 • Organizarea cooperării şi colaborării în activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
 • Modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin SNUAU.
 • Intervenţia la evenimente. Documentele care se întocmesc şi circuitul acestora.
 • Activitatea de soluţionare a petiţiilor.
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I.

 

 Bibliografie

 • Legea nr. 61/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, cap. IV şi V.
 • H.G. nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020, cap. III - Obiectivul general nr. 3.
 • Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, cu modificările si completările ulterioare, cap. I, art.7 şi cap. II, art.10, alin.2.
 • O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare, cap. II şi III.
 • O.M.A.I. nr.184/29.03.2007 privind Planul unic de ordine şi siguranţă publică, Anexa, cap. I.
 • O.M.A.I. nr. 60/2010, privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice, cu modificările şi completările ulterioare, cap. II şi III.
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 207/10.04.2006 pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.
 • Concepţia unitară privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea evenimentelor semnalate prin SNUAU.
 • Dispoziţia I.G.P.R. 46/01.07.2015 privind reglementarea unitară a modelelor ,,Fişei de intervenţie la eveniment” şi a „Raportului cu activităţile desfăşurate”.
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • O.M.A.I. 190/2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

NOTĂ: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta bibliografia indicată ce va fi adusă la zi în raport cu modificările normative adoptate până la data susţinerii acestuia.

       

       

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii