Data concursului: 17 Martie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud, prevăzută la poziţia 25 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna”: studii superioare  de lungă durată, cu diplomă de licenţă/echivalentă în una dintre ramurile de ştiinţă: ştiinţe juridice, economic, ordine publică şi siguranţă naţională, administraţie publică;

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna”: studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, absolvite cu diplomă de licenţă într-unul dintre următoarele domenii universitare: ştiinţe juridice, economic, ordine publică şi siguranţă naţională, administraţie publică;

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcţiei de bază.

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin "Bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

          Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 17.03.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

          Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

          În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

          Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

          Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.

         

          Înscrierile se fac, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, până la data de 24.02.2017 orele 16:00.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente:

 • raportul de înscriere şi CV;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma şi suplimentul), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de acesta, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

             Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

             La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

             Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

             Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la personalul unităţii prezentul anunţ.

             Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26150, 26160.

 

Anexa nr. 2

 

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la ________________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

         

Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

         

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

 

 

Tematici si bibliografii

                                                    TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

pentru ocuparea funcţiilor de şef serviciu la Serviciul Resurse Umane din cadrul

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa Năsăud

 

 

           TEMATICĂ

 • Funcţiile procesului managerial;
 • Planificarea managerială;
 • Conducerea subordonaţilor,
 • Controlul managerial;
 • Motivaţia şi evaluarea performanţelor;
 • Comunicarea în activitatea managerială;
 • Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului;
 • Modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu/de muncă ale personalului Ministerului Afacerilor Interne;
 • Proceduri privind naşterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;
 • Evaluarea de serviciu a poliţiştilor;
 • Recrutarea poliţiştilor;
 • Selecţionarea poliţiştilor;
 • Perioada de stagiu/probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale a poliţiştilor;
 • Activităţile de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului;
 • Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din M.A.I;
 • Organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din M.A.I;
 • Competenţele de gestiune a resurselor umane;
 • Sistemul de gestiune a datelor de personal;
 • Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi;
 • Încadrarea poliţiştilor în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii;
 • Salarizarea personalului M.A.I;
 • Acordarea gradelor profesionale, înaintarea în gradul profesional următor la îndeplinirea stagiului minim și înainte de îndeplinirea stagiului minim, precum şi încadrarea în funcţii a poliţiştilor;
 • Recompensarea poliţiştilor;
 • Răspunderea disciplinară a poliţiştilor – abateri disciplinare şi sancţiuni, procedura cercetării prealabile;
 • Consiliile de disciplină – organizare şi atribuţii, procedura privind activitatea de consultare a consiliilor de disciplină;
 • Aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare;
 • Clasificarea informaţiilor;
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de clasificare;
 • Măsurile privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;
 • Cuantumul şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită poliţiştilor;
 • Decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii pentru poliţişti şi personalul contractual;
 • Acordarea concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copiilor;
 • Dispoziții generale privind dreptul la asigurări sociale prin sistemul public de pensii;
 • Stagiul de cotizare în sistemul public de pensii;
 • Categorii de pensii ce se acordă în sistemul public de pensii: pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș;
 • Alte drepturi de asigurări sociale în sistemul public de pensii;
 • Dispoziții generale privind pensiile militare de stat, sistemul pensiilor militare de stat, stabilirea și plata pensiilor;
 • Metodologia de întocmire a dosarelor de pensionare a polițiștilor;
 • Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;
 • Formarea profesională a poliţiştilor;
 • Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie fizică în structurile Ministerului Afacerilor Interne;
 • Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru studenţii Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” şi elevii şcolilor de agenţi şi subofiţeri ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Organizarea activităţilor de prevenire a riscurilor profesionale şi protecţie a lucrătorilor la locul de muncă;
 • Organizarea şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă;
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Obligaţiile angajatorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • Obligaţiile lucrătorilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă;
 • Programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare şi acordarea repausului săptămânal;
 • Reguli privind organizarea activităţii de gestionare a posturilor prevăzute în statele de organizare ale Poliţiei Române;
 • Proiectarea structurii organizatorice.

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 - Codul muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 284/07.04.2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor; 
 • Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile M.A.I. nr. S/107/2013 privind constituirea şi dimensionarea unor componente organizatorice specifice unităţilor M.A.I;
 • Ordinul comun M.Ap.N. nr. M24/15.02.2016, M.A.I. nr. 30/12.02.2016 și S.R.I. nr. 8147/12.02.2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 105/2015 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual;
 • Ordinul M.A.I. nr. 438/2003 privind aplicarea normelor metodologice pentru aplicarea HG 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 489/2005 pentru aprobarea normelor de încadrare a poliţiştilor în condiţii de muncă deosebite, speciale sau alte condiţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 91/2011 privind evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual încadrat in Ministerul Afacerilor şi Internelor;
 • Ordinul M.A.I. nr. 154/2004 privind activităţile de educaţie fizică şi sport în M.A.I, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal;
 • Ordinul M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă;
 • Ordinul M.A.I. nr. S/214/2011 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, poliţiştilor şi personalului civil din Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne;
 • Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007.

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii