Data concursului: 03 Martie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul elaborare acte normative din cadrul Direcţiei Juridice, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția Juridică, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul elaborare acte normative din cadrul Direcţiei Juridice, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, poziţia 537 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

- studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice – domeniul de studii universitare de licență drept, specializarea ,,drept”;

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință ,,științe juridice”, în domeniul de licență ,,drept”, specializarea ,,drept”.

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- curs postuniversitar sau de masterat în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management,

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” în domeniul studiilor de bază,

sau

- studii de masterat, ciclul II de studii universitare, în domeniile universitare de masterat: drept sau management.  

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 3 ani vechime în M.A.I.;
 • să aibă 3 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să aibă calitatea de consilier juridic;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 03.03.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

        Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 10.02.2017.

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente:

 • raportul de înscriere;
 • CV;
 • actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt funcții de conducere”;
 • documente care atestă calitatea de consilier juridic;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 1 la prezentul anunţ);

 

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 

La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.438.

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la _____________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

          Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

          Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

 

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

pentru ocuparea funcţiei de şef Serviciu elaborare acte normative din cadrul Direcţiei Juridice

 

 

 

A. TEMATICA:

1.Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; legiferarea;

2.Respectarea normelor de tehnică legislativă, iniţierea actelor normative, avizarea proiectelor, intrarea în vigoare a actelor normative, motivarea proiectelor de acte normative, părţile constitutive ale actului normativ, norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai altor organe ale administraţiei publice centrale de specialitate sau de autorităţile administrative autonome prevăzute de legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

3.Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

4.Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în Ministerul Afacerilor Interne;

5.Atribuţiile Poliţiei Române, drepturile şi obligaţiile ce revin poliţiştilor în exercitarea atribuţiilor;

6.Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi ale poliţistului;

7.Condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor;

8.Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;

9.Drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;

10.Asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor;

11.Delegarea poliţiştilor; detaşarea poliţiştilor; refuzul privind modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prin delegare sau detaşare; împuternicirea pe funcţii de conducere; transferul poliţiştilor; mutarea poliţiştilor; punerea la dispoziţie; procedura şi cazuri de suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

12.Principiile care guvernează conduita profesională a poliţiştilor, utilizarea forţei, deontologia măsurilor poliţieneşti, relaţia poliţistului cu alte categorii de persoane, normele de conduită profesională a poliţistului;

13.Redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I;

14.Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă;

15.Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Afacerilor Interne;

16.Răspunderea materială a poliţiştilor pentru pagubele produse M.A.I.;

17.Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

18.Accesul la informaţiile de interes public;

19.Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, excepţia de nelegalitate, actele nesupuse controlului administrativ, procedura prealabilă;

20.Persoanele, bunurile, limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, proprietatea comună, proprietatea periodică, dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, proprietatea publică, acţiunile posesorii, actul juridic unilateral, faptul juridic licit, prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor;

21.Aplicarea legii penale, infracţiunea (definiţie, cauze de neimputabilitate, tentativa, unitatea şi pluritatea de infracţiuni, autorul şi participanţii) pedepsele, răspunderea penală a persoanei juridice, cauze care înlătură răspunderea penală, infracţiuni de corupţie şi de serviciu;

22.Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale, acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, organele de urmărire penală şi competenţa acestora, partea civilă şi drepturile acesteia, partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia, consultarea dosarului, probele, metode speciale de supraveghere sau cercetare, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere, sesizarea organelor de urmărire penală;

23.Drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

24.Funcţiile managementului; tipuri de decizie; etapele procesului decizional; proiectarea, analiza şi evoluţia posturilor.

 

B. BIBLIOGRAFIE:

 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
 3. H.G nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
 4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. I.MA.I. nr. 1111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 6. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată;
 7. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
 8. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 9. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002;
 10. O.M.A.I. nr. 190 din 22.04.2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.M.A.I. nr. 410/2004  pentru constituirea comisiilor de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;
 12. I.M.A.I. nr. 114 din 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
 13.  O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 14.  Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată; Legea nr. 76/2012 privind punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
 15. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
 16. Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului ) şi Protocoalele adiţionale;
 17.  Legea nr. 287/2009 privind Codul civil; Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 18.  Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
 19. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal;
 20. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală;
 21.  I.M.A.I. nr. 1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I.;
 22. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 23. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 24. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 25. H.G. nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;
 26. Ordinul M.I. nr. 438/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 1578/2002;
 27. H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor;
 28. H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;
 29. H.G. nr. 1083/2008  privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor,
 30. Ordinul M.A.I. nr. 24/2009  privind normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1083/2008;
 31. Managementul resurselor umane – Ştefan Stanciu, Mihaela Ionescu, Cristina Leovaridis, Dan Stănescu – editura comunicare.ro, calea de acces e-biblioteca/ domenii/domenii_carte/management

 

PRECIZĂRI:

A se avea în vedere bibliografia în forma actualizată la data publicării anunțului de concurs.

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii