Data concursului: 09 Februarie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu (expert criminalist) la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul biocriminalistică, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția Management Resurse Umane, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu (expert criminalist) la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române, Serviciul biocriminalistică, prevăzută la poziţia 1557 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:
 • studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul dintre următoarele domenii: biologie, biochimie, chimie ori medicină / studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem Bologna) într-unul dintre domeniile de licență: biologie (specializările ,,biologie” și ,,biochimie”), chimie, sănătate (numai specializările ,,medicină” ori ,,laborator clinic”);
 • să aibă pregătirea de specialitate:
 • - studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază /  studii de master, ciclul II de studii universitare, în domeniul universitar de masterat: biologie, biochimie, chimie sau medicină.

- să deţină acreditarea ca expert criminalist autorizat în domeniul ,,Expertiză genetică”.

 

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector principal de poliţie;
 • să aibă vechime în muncă și în Ministerul Afacerilor Interne de minimum 8 ani;
 • să aibă minimum 5 ani vechime în structuri de criminalistică;
 • să aibă minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13 - 15, Sectorul 2, Bucureşti, la data de 09.02.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

        Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 20.01.2017, orele 16:00.

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • CV;
 • actul de identitate;
 • documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome și foi matricole anexe);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt funcții de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunţ);

 

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare. 

La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.423.

 

 

 

Anexa nr. 2

la Anunțul nr. 494194 din 16.01.2017

 

 

 

 

 

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la ____________________________________________ , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

          Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

          Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

Data______________                                           

Semnătura __________

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu la Serviciul biocriminalistică din cadrul Institutului Național de Criminalistică

 

 

TEMATICA  ŞI  BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ȘEF SERVICIU BIOCRIMINALISTICĂ

 

 

CAPITOLUL I – MANAGEMENT

          TEMATICA

 

 • Principiile procesului managerial;
 • Funcţiile procesului managerial;
 • Planificarea managerială;
 • Organizarea managerială;
 • Controlul managerial;
 • Managementul luării deciziei;
 • Managementul schimbării;
 • Modificarea raporturilor de serviciu /muncă ale personalului M.A.I.;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni conform statutului poliţistului.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 • Costică Voicu, Ştefan Prună, Managementul organizaţional al poliţiei, Editura MEDIAUNO, 2007;
 • Iliuţă Pătrăşcanu, Managementul Organizaţiilor Poliţieneşti, Editura MIRA, 2008;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Ordinul M.A.I. nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului M.A.I., cu modificărle şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 665/2008 privind unele activităţi de resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dispoziţia Directorului Direcţiei Management Resurse Umane nr. II/971 din 16.10.2006 pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei directorului Management Resurse Umane nr. II/960/2004 privind procedurile şi formularele utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL II - SPECIALITATE CRIMINALISTICĂ

TEMATICA

 

 • Prevederile procesual penale cu privire la activitatea de expertiză, constatare tehnico – științifică și administrare a probelor și mijloacelor de probă;
 • Expertizele şi constatările criminalistice genetice judiciare;
 • Urmele şi microurmele care fac obiectul expertizelor genetice judiciare (clasificare, căutare, relevare, fixare, ridicare, ambalare, conservare, interpretare şi valorificare);
 • Posibilităţi de examinare şi analiză în laboratoarele de expertiză genetică judiciară;
 • Principiile şi regulile prevăzute în Codul de Conduită al experţilor, specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti din Poliţia Română;
 • Viziunea asupra spațului european de criminalistică în perspectiva 2020;
 • Structura sistemului de management al calităţii în laboratoare;
 • Componenţa Manualului Calităţii;
 • Proceduri generale şi specifice de lucru în laboratoarele de genetică judiciară ale Poliției Române;
 • Baze de Date - S.N.D.G.J. conţinut, administrare şi exploatare;
 • Prevederile Ordinului Comun nr. 182 din 14.08.2009 privind Cercetarea la Fața locului, Proceduri Generale de Inspecție și Proceduri Specifice de Inspecție;
 • Reglementările în vigoare privind statutul de expert criminalist și modul de obținere a acestei calități în Poliția Română.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 • Codul de procedură penală al României;
 • Legea nr. 135 /2010 privind Codul de procedură penală (actualizat / revizuit);
 • Legea  nr. 255 din 19 iulie 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale;
 • Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Tratat Practic de Criminalistică vol. I-V, colectiv din cadrul Institutului de Criminalistică, Inspectoratul General al Miliţiei, Serviciul editorial, de presa şi propagandă al M.I., București,1976-1983;
 • Emilian Stancu, Tratat practic de criminalistică, ediţia a III-a, 2004;
 • Ordinul 182/14.08.2009 privind procedura cercetării la faţa locului, precum şi Procedurile Generale de Inspecţie, Procedurile Specifice de Inspecţie şi Instrucţiunile Tehnice de Inspecţie privind activitatea de cercetare la faţa locului (anexe prezentului ordin);
 • Codul de Conduită al experţilor, specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti ANEXĂ la Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr.  210 din 11.04.2006;
 • Dispoziţia I.G.P.R. nr. 131 din 28.12.2012 privind unele măsuri de organizare a activităţii de expertiză criminalistică la nivelul Poliţiei Române;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Posibilităţi de examinare și analiza în laboratoarele criminalistice ale Poliţiei Române ”, document cu nr. 84628/07.03.2014;
 • Legea 156/2011 pentru modificarea şi completarea O.G. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 22 iulie 2011;
 • Concluzii ale Consiliului UE privind viziunea asupra criminalisticii europene în perspectiva 2020, inclusiv crearea unui spaţiu european al criminalisticii şi dezvoltarea infrastructurii criminalistice în Europa (3135th JUSTICE and HOME AFFAIRS Council meeting Brussels, 13 and 14 December 2011 - Doc. 12391/1/11 REV 1 ENFOPOL 229).
 • Manualul Calităţii (ediția 3, revizia 0), Proceduri generale şi specifice de lucru în laboratoarele de genetică judiciară (ultima ediție);
 • Standardul EN-ISO CEI 17025/2005, Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări;

-    Legea nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;

 • HG nr 25 /2011 normele metodologice de aplicare a Legii 76/2008.

 

 

CAPITOLUL III

COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

 

TEMATICA

 

 • Schimbul de date în contextul Tratatului Prum;
 • Cooperare poliţienească internaţională - sisteme informatice implicate la nivelul Poliţiei Române;
 • Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora;
 • Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la sistemul de Informaţii Schengen SIS.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 • Legea nr. 677/2001 din 21 noiembrie 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor personale şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea la Tratatul privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi migraţiei ilegale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 141 din 21 iulie 2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de semnalări şi participarea României la sistemul de Informaţii Schengen, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii