Data concursului: 16 Martie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef brigadă la Brigada Autostrăzi și Misiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcția Rutieră, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. George Coșbuc nr. 83-85, Sectorul 5, organizează;

 

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef brigadă la Brigada Autostrăzi și Misiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din următoarele domenii: ştiinţe juridice, ştiinţe administrative, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, matematică şi ştiinţe ale naturii (doar domeniul de licenţă informatică), ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe sociale sau ştiinţe inginereşti.

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- curs postuniversitar sau master în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management;

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip Bologna într-unul dintre domeniile studiilor de bază sau în domeniul management;

sau

- studii de master, ciclul II de studii universitare, într-unul dintre următoarele domenii universitare de masterat: informatică, inginerie electrică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, calculatoare şi tehnologia informaţiilor, ingineria sistemelor, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, cibernetică şi statistică, informatică economică, management, psihologie sau științe ale educației.

 

 • să fie posesori de permis de conducere cel puțin categoria „B”.
 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în muncă/ din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională;
 • să aibă minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției;
 • să aibă minim 3 ani vechime în funcții de conducere în unități M.A.I.;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcția Rutieră, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. George Coșbuc nr. 83-85, Sectorul 5, la data de 16.03.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

        Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la 22.02.2017, în intervalul orar 09:00 - 15:00.

         Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune, următoarele documente:

 • raportul de înscriere;
 • CV;
 • actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 1 la prezentul anunţ);
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
 • dosar plic;

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta, în original, actul de identitate și documentele care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului care vor fi xerocopiate și certificate pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

Sunt acceptate și copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt  complete şi corect întocmite.

 

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.433.

 

 

                                                                                                          Anexa nr. 1

 

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la _____________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

          Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

          Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

 

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea

funcţiei de şef brigadă la Brigada Autostrăzi și Misiuni Speciale

din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

TEMATICĂ:

 • Funcțiile procesului managerial;
 • Principiile procesului managerial;
 • Dispoziţii comune cu privire la ocuparea posturilor vacante;
 • Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I.;
 • Modificarea raporturilor de serviciu/ muncă ale personalului M.A.I;
 • Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române;
 • Raportarea și monitorizarea evenimentelor;
 • Etica și deontologia polițienească.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Costică Voicu, Ștefan Prună – Managementul organizațional al Poliției – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007;
 • Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 218 din 23.04.2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul ministrului nr. S/61 din 03.03.2010, privind raportarea și monitorizarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 140 din 02.09.2016privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etica și deontologie al polițistului;
 • Ordinul ministrului nr. 105/2013, privind activitățile de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I.;

 

 

STRUCTURA DE SECURITATE

 

TEMATICĂ:

 • Protecția informațiilor clasificate;
 • Protecția informațiilor secret de serviciu, identificarea, evidența documentelor cu caracter Strict Secret și eliberarea autorizației de acces la informații clasificate Strict Secret;
 • Normele de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații – INFOSEC în instituțiile M.A.I.;
 • Efectuarea controalelor, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor  prevăzute de lege în domeniul protecției informațiilor clasificate în M.A.I.;
 • Colectarea, transportul, distribuirea și protecția pe teritoriul României a corespondenței clasificate;
 • Obținerea autorizațiilor de acces la informațiile clasificate și evidența acestora;
 • Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare;
 • Evidența, manipularea și păstrarea mediilor de stocare și Cercetarea incidentelor de securitate în domeniul INFOSEC la nivelul Poliției Române.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 182 din 12.04.2002, privind protecția informațiilor clasificate;
 • Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 • Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25.07.2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1.349 din 27.11.2002, privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția corespondenței clasificate pe teritoriul României, actualizată;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 153/07.11.2002, privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, actualizată;
 • Ordinul Ministrului nr. 353/23.11.2002, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate și a informațiilor secrete de serviciu în unitățile Ministerului de Interne;
 • Ordinul Ministrului nr. 389/17.02.2003, pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în Ministerul de Interne;
 • Ordinul Ministrului nr. 66/23.04.2009, pentru înlocuirea Anexei nr. 2 la O.M.I. nr. 289/17.02.2003, pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informațiilor în M.A.I., precum și a Listei cu informații secrete de serviciu în M.A.I.;
 • Ordinul Ministrului nr. 810/23.09.2005, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor de aplicare a Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în Sistemele Informatice și de Comunicații – INFOSEC în instituțiile M.A.I.;

 

PROFILUL COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ

 

TEMATICA:

 • Cooperare poliţienească internaţională;
 • Semnalările introduse în SINS (Sistemul Informatic Naţional de Semnalări);

-  Canale de cooperare poliţienească;

-  Cooperarea Schengen;

-  Sistemul informatic Schengen;

-  Protecţia datelor cu caracter personal;

-  Strategia națională de ordine și siguranță publică 2015-2020.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Convenţia de aplicare a acordului SCHENGEN;
 • Legea nr. 141 din 12.07.2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de semnalări şi participarea României la sistemul de Informaţii Schengen;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103 din 13.12.2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, republicată;
 • Manualul SCHENGEN de Cooperare Poliţienească transfrontalieră;
 • Catalogul SCHENGEN de recomandări şi bune practici în domeniul SIS/SIRENE;
 • Catalogul SCHENGEN de recomandări şi bune practici în domeniul cooperării poliţieneşti;

-      Canale de cooperare poliţienească, întocmită de Centrul de Cooperare Internaţională din structura M.A.I, se regăseşte în: e-bibliotecă/domenii/documentaţie domenii poliţie/     DMRU/pregătire generală 2006 /canale_de_cooperare_poliţienească_doc.

-      Hotărârea Guvernului nr. 779 din 23.09.2015 privind aprobarea Strategiei naționale de ordine și siguranță publică 2015-2020. 

 

PROFILUL INFORMARE PUBLICĂ

 

TEMATICA:

 • Informaţiile de interes public pe care fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să le comunice din oficiu;
 • Categoriile de informaţii care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
 • Termenul legal pentru formularea unui răspuns la o solicitare formulată în baza Legii nr. 544/2001.

 

BIBLIOGRAFIE:

 •  Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

                    

PROFILUL DE SPECIALITATE – POLIȚIE RUTIERĂ

 

TEMATICA:

 • Cercetarea accidentelor de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a uneia ori a mai multor persoane;
 • Evidența statistică a accidentelor de circulație rutieră;
 • Constatarea și soluționarea accidentelor de circulație rutieră din care au rezultat numai pagube materiale;
 • Obligații în caz de accident;
 • Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice;
 • Răspunderea contravențională;
 • Sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative;
 • Căile de atac împotriva procesului-verbal de constatarea a contravenției;
 • Starea tehnică a vehiculelor și controlul acesteia;
 • Semnalizarea rutieră;
 • Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce;
 • Utilizarea echipamentelor de supraveghere a traficului rutier și măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, instalate pe autospecialele poliției;
 • Organizarea intervenției în cazul incidentelor/ accidentelor în care sunt implicate autovehicule ce transportă mărfuri periculoase;
 • Închiderea circulației și/ sau instituirea restricțiilor de circulație în situații de urgență sau deosebite pe drumurile publice;
 •  Executarea misiunilor de însoțire cu echipaje de poliție a coloanelor oficiale;
 • Raportarea evenimentelor și a aspectelor de interes operativ;
 • Oprirea vehiculelor și modul de acțiune în cazul neconformării acestuia la dispozițiile polițistului rutier;
 • Avizarea lucrărilor care implica închiderea  și/ sau crearea de restricții pentru circulația pe  drumurile publice a vehiculelor și/ sau a pietonilor;
 • Avizarea organizării și desfășurării concursurilor/ antrenamentelor pe drumurile publice;
 • Acordarea avizului Poliției Rutiere pentru amenajarea accesului rutier la drumul public a obiectivelor socio-economice;
 • Circuitul permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și plăcuțelor cu numărul de înmatriculare  eliberate de o autoritate străină, reținute în condițiile legii;
 • Avizarea transporturilor agabaritice, însoțirea acestora cu echipaje de poliție rutieră și circuitul documentelor specifice.

 

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 286 din 17.07.2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 12.12.2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1391/2006;
 • Ordinul ministrului nr. 18 din 02.02.2016 privind evidența statistică a accidentelor de circulație rutieră
 • Ordonanța Guvernului nr. 2 din 12.07.2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările  ulterioare;
 • Ordinul ministrului nr. S/61/2010, privind raportarea evenimentelor;
 • Dispoziția I.G.P.R. nr. 91471/17.03.2010 pentru aprobarea “ Metodologiei privind utilizarea echipamentelor video AUTOVISION de supraveghere a traficului rutier și măsurarea a vitezei de deplasare a autovehiculelor”

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii