Data concursului: 09 Februarie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Institutul Național de Criminalistică din Inspectoratul General al Poliției Române, Biroul de management al calității și circuitul documentelor, cu recrutare din sursă internă.Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția Management Resurse Umane, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Institutul Național de Criminalistică  din Inspectoratul General al Poliției Române, Biroul de management al calității și circuitul documentelor, prevăzută la poziţia 1497 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

-   studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă), absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip,,Bologna” într-unul din domeniile : științe juridice sau științe militare, informații și ordine publică

          sau

-  studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) în domeniul fundamental științe sociale (ramurile de știință: științe juridice sau științe militare, informații și ordine publică);

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă (echivalentă), absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip ,,Bologna” într-unul din domeniile studiilor de bază

sau

- studii de master, ciclul II de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, informații și securitate națională, ordine publică și siguranța națională.

 

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum inspector de poliţie;
 • să aibă vechime în muncă și în Ministerul Afacerilor Interne de minimum 4 ani;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs;
 • să aibă minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Șos. Ștefan cel Mare, nr. 13 - 15, Sectorul 2, Bucureşti, la data de 09.02.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

        Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 20.01.2017, orele 16:00.

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • CV;
 • actul de identitate;
 • documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diplome și foi matricole anexe);
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt funcții de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunţ);

 

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora sau sunt plastifiate.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare sau, după caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare. 

La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.423.

                                                                                              Anexa nr. 2

                                                                                                la Anunțul nr. 494193 din 16.01.2017

 

 

 

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la ____________________________________________ , cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

          Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

          Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Române pentru ocuparea funcţiei şef birou la Institutul Național de Criminalistică, Biroul de management al calității și circuitul documentelor

 

 

TEMATICA

 

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE

 • Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni aplicabile poliţistului
 • Norme de aplicare privind acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
 • Codul de etică şi deontologie al poliţistului

 

CAPITOLUL II – MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE

 • Funcţiile procesului managerial
 • Planificarea managerială;
 • Principiile procesului managerial;
 • Controlul managerial;
 • Conducerea subordonaţilor
 • Managementul luării deciziei
 • Managementul schimbării;
 • Motivaţia şi evaluarea performanţelor
 • Comunicarea în activitatea managerială
 • Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională
 • Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I.

 

CAPITOLUL III  - MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CALITATEA DE EXPERT CRIMINALIST

 • Standarde internaţionale în activitatea criminalistică – actualitate, proiecție și posibilități de dezvoltare;
 • Structura sistemului de management al calităţii în laboratoare;
 • Componenţa manualului calităţii, condiţii de formă şi de fond;
 • Elaborarea procedurilor generale şi specifice de lucru în laboratoare;
 • Principiile desfăşurării auditului intern;
 • Acreditarea unei entități;
 • Calitatea de expert criminalist – modalitate de dobândire și specialități.

 

CAPITOLUL IV – COOPERARE INTERNAŢIONALĂ; ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

 • Instrumente, activităţi specifice și sisteme informatice utilizate în cooperarea poliţienească internaţională;
 • ENFSI – platforma europeană de cooperare criminalistică – actualitate, proiecție și posibilități de dezvoltare
 • Managementul ciclului de proiect: programare, identificare, formulare, implementare, evaluare, audit, abordarea prin cadrul logic, monitorizare și raportare

 

CAPITOLUL V – STRUCTURA DE SECURITATE;  ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC; PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public
 • Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării
 • Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea unor categorii speciale de date
 • Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 • Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor, conform Legii nr. 677/2001
 • Activitatea de soluţionare a petiţiilor
 • Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 • Obţinerea autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate şi evidenţa acestora;
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare.
 • Normele de aplicare a  Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii - INFOSEC în instituţiile M.A.I.;
 • Organizarea şi administrarea fondului arhivistic al M.A.I.;
 • Activitatea de secretariat în cadrul M.A.I.

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

CAPITOLUL I – NOŢIUNI GENERALE

 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor
 • H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului

 

CAPITOLUL II – MANAGEMENT ŞI RESURSE UMANE

 • Costică Voicu, Ştefan Prună –Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale M.A.I.
 • Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2013, privind activităţile de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I.

 

CAPITOLUL III  - MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CALITATEA DE EXPERT CRIMINALIST

 • Standardul ISO CEI 17025/2005
 • Standardul ISO 17020/2005
 • ILAC-G19:08/2014
 • Concluzii ale Consiliului UE privind viziunea asupra criminalisticii europene în perspectiva 2020, inclusiv crearea unui spaţiu european al criminalisticii şi dezvoltarea infrastructurii criminalistice în Europa (3135 JHA Council Meeting Brussels, 13 - 14 Decembrie 2011 – Doc. 12391/1/11 REV 1 ENFOPOL 229)
 • Codul de Procedură Penală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 156/2011 pentru modificarea și completarea OG 75/2000 privind autorizarea experților criminaliști care pot fi recomandați de părți să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum și a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea;
 • Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările si completările ulterioare;
 • Dispoziția IGPR nr.131 din 28.12.2012 privind unele măsuri de organizare a activităţii de expertiză criminalistică la nivelul Poliţiei Române;
 • Codul de Conduită al experţilor, specialiştilor şi tehnicienilor criminalişti ANEXĂ la Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr.  210 din 11.04.2006.

 

CAPITOLUL IV – COOPERARE INTERNAŢIONALĂ; ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

 • Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 141/2010, republicată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen;
 • Hotărârea nr. 966 din 15 septembrie 2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări;
 • Decizia 2008/615/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere;
 • Decizia 2008/616/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 23 iunie 2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 615 pentru intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere;
 • Decizia 533/2007/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 12 iunie 2007 privind înfiițarea, funcționarea șu utilizarea Sistemului de Informații Schengen de a doua generație (SIS II);
 • Regulamentului (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea sistemului EURODAC;
 • www.enfsi.eu;
 • Ghidul Managementului Ciclului de Proiect Volumul I (varianta existentă pe site-ul Comisiei Europene https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en_2.pdf).

 

CAPITOLUL V – STRUCTURA DE SECURITATE;  ACCESUL LA INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC; PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei si Internelor în activităţile de prevenire, cercetare si combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • H.G. nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • H.G. nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate pe teritoriul României
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile M.A.I. nr. 1.000/01.11.2005, privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activităţi de secretariat în M.A.I.
 • O.M.A.I. nr. 650/2005, privind organizarea şi administrarea fondului arhivistic al M.A.I.

 

 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii