Data concursului: 16 Martie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

         În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul Juridic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, prevăzută la poziţia 49 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 

 • să fie ofiţeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

- pentru cei care au absolvit anterior organizării studiilor universitare în sistem „Bologna” – studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul „științe juridice”

sau

- pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem „Bologna” – studii universitare de licenţă, ciclul I de studii universitare de licență, în domeniul științe juridice;

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă vechime în muncă: 2 ani
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 16.03.2017 ora urmând a fi stabilită ulterior și comunicată candidaților în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestații cu privire la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afișare, la secretariatul Direcției Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliției Române, se soluționează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.

 

Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 22.02.2017, orele 16:00.        

Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente:

 • raportul de înscriere și CV;
 • copii ale actului de identitate;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt funcții de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunţ);
 • candidații care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate vor prezenta o adeverință din care să rezulte că nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală, precum și calificativele obținute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

La data înscrierii, candidații vor prezenta în original actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.442.

 

Anexa nr. 2

 

DECLARAŢIE,

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la ________________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

        Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

        Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

        Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

Data______________                                  

Semnătura __________

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat

pentru ocuparea funcţiilor de şef birou la Biroul Juridic din cadrul

Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt

 

         TEMATICĂ

 

1.Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; legiferarea;

2.Respectarea normelor de tehnică legislativă, iniţierea actelor normative, avizarea proiectelor, intrarea în vigoare a actelor normative, motivarea proiectelor de acte normative, părţile constitutive ale actului normativ, norme cu privire la ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi  ai  altor organe  ale administraţiei publice centrale de  specialitate sau de autorităţile administrative autonome prevăzute de legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

3.Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic;

4.Organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic în Ministerul Afacerilor Interne;

5.Atribuţiile Poliţiei Române, drepturile şi obligaţiile ce revin poliţiştilor în exercitarea atribuţiilor;

6.Selecţionarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade profesionale;

7.Drepturile, îndatoririle  şi  restrângerea exerciţiului unor drepturi ale poliţistului; regimul disciplinar, sancţiuni, cazurile de încetare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

8.Condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor;

9.Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;

10.Drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;

11.Asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor;

12.Delegarea poliţiştilor; detaşarea poliţiştilor; refuzul privind modificarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor prin delegare sau detaşare; împuternicirea pe funcţii de conducere; transferul poliţiştilor; mutarea poliţiştilor; punerea la dispoziţie; procedura şi cazuri de suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor;

13.Principiile care guvernează conduita profesională a poliţiştilor, utilizarea forţei, deontologia măsurilor poliţieneşti, relaţia poliţistului cu alte categorii de persoane, normele de conduită profesională a poliţistului;

14.Redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I;

15.Constatarea contravenţiei, aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare;

16.Legislaţia rutieră;

17.Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă;

18.Organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Afacerilor Interne;

19.Autorităţi contractante; Domeniu de aplicare al achiziţiilor publice; Exceptări; Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire; Modalităţi de atribuire; Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică; Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire; Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţie publică; Contravenţii şi sancţiuni.

20.Răspunderea materială a poliţiştilor pentru pagubele produse M.A.I.;

21.Prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

22.Accesul la informaţiile de interes public;

23.Subiectele de sesizare a instanţei de contencios administrativ, tutela administrativă, excepţia de nelegalitate, actele nesupuse controlului administrativ, procedura prealabilă, competenţa materială şi teritorială, termenul de introducere a acţiunii , citarea părţilor în contenciosul administrativ, suspendarea executării actului administrativ, soluţiile pe care le poate da instanţa de contencios administrativ, termenul de prescripţie pentru despăgubiri, recursul în contenciosul administrativ, procedura de executare;

24.Acţiunea civilă, participanţii la procesul civil, rolul judecătorului, părţile, participarea terţilor la judecată, reprezentarea, competenţa instanţelor judecătoreşti, actele de procedură, termenele procedurale, amenzi judiciare şi despăgubiri, procedura în faţa primei instanţe de judecată, cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, cererea reconvenţională, citarea şi comunicarea actelor de procedură, excepţiile procesuale, probele, şedinţa de judecată, suspendarea judecăţii, perimarea, hotărârea judecătorească, apelul, recursul, contestaţia în anulare, revizuirea; sesizarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, contestaţia privind tergiversarea procesului, executarea silită; titlul executoriu, participanţii la executarea silită, efectuarea executării silite, prescripţia dreptului de a obţine executarea silită, contestaţia la executare, întoarcerea executării, procedura ordonanţei preşedinţiale, procedura ordonanţei de plată, cauţiunea judiciară;

25.Persoanele, bunurile, limitele juridice ale dreptului de proprietate privată, proprietatea comună, proprietatea periodică, dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, proprietatea publică, cartea funciară, acţiunile posesorii, donaţia, obligaţiile, contractul, actul juridic unilateral, faptul juridic licit, răspunderea civilă,  obligaţiile  complexe,  obligaţiile  alternative  şi facultative,  executarea obligaţiilor, transmisiunea şi transformarea obligaţiilor, cesiunea de creanţă, subrogaţia, preluarea datoriei, novaţia, contracte speciale: contractul de vânzare, contractul de furnizare, contractul de locaţiune, contractul de societate, contractul de mandat, contractul de împrumut, privilegiile şi garanţiile reale, prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor;

26.Aplicarea legii penale , infracţiunea (definiţie, cauze de neimputabilitate, tentativa, unitatea şi pluritatea de infracţiuni, autorul şi participanţii) pedepsele, răspunderea penală a persoanei juridice, cauze care înlătură răspunderea penală, infracţiuni de corupţie şi de serviciu;

27.Principiile şi limitele aplicării legii procesuale penale, acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal, organele de urmărire penală şi competenţa acestora, partea civilă şi drepturile acesteia, partea responsabilă   civilmente   şi   drepturile   acesteia,   consultarea   dosarului,   probele,   metode   speciale   de supraveghere sau cercetare, ridicarea de obiecte şi înscrisuri, citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere ,sesizarea organelor de urmărire penală, plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, apelul, căile extraordinare de atac, sesizarea înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; punerea în executare a dispoziţiilor civile din hotărâre;

28.Drepturile şi libertăţile prevăzute de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

29.Modalităţi practice de implementare a dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată în SNRI- Modulul Consilier Juridic.

30.Funcţiile managementului; tipuri de decizie; etapele procesului decizional; proiectarea, analiza şi evoluţia posturilor.

 

BIBLIOGRAFIE

 

     1.         Constituţia României, republicată;

2.        Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;

3.        H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de  politici publice, a proiectelor de acte normative precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;

4.        Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;

5.        I.MA.I. nr.1111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică în Ministerul Administraţiei şi Internelor;

6.        Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare;

      7.        Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;

8.        H.G. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor  şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;

      9.        H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;

10.   O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

11.   O.U.G. nr. 195/2002 republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

12.   H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

13.   O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări de Legea nr. 233/2002;

14.   O.M.A.I. nr. 190 din 22.04.2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire,evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare;

15.   O.M.A.I. nr. 410/2004 pentru constituirea comisiilor de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public;

      16.   Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;

17.I.M.I nr. 114/ 22 iulie 2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;

      18.    O.G. nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;

19.    Legea nr. 134/2010 privind Noul codul de procedură civilă cu modificările şi completările următoare; Legea nr. 76/2012 privind punerea în aplicare a Noului cod de procedură civilă, cu modificările ulterioare;

      20.    Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

21.  Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ( Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului) şi Protocoalele adiţionale.

22.    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu completările şi modificările ulterioare;Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, cu completările şi modificările ulterioare

      23.    Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

      24.    Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

      25.    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

26.  I.M.A.I. nr. 1000/2005 privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activitatea de secretariat în M.A.I. şi Procedura PRO PG 01  privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi circuitul documentelor în structurile I.G;P.R.

27.   Legea nr. 677/2001   pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

28.   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

29.   H.G. nr. 123/2002  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

30.   H.G. nr. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare;

31.   Ordinul M.I. nr. 438/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 1578/2002; H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor;

32.   H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor;

33.   H.G. nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor,

34.    Ordinul M.A.I. nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a H.G, nr. 1083/2008 ;

36. Manual de utilizare SNRI-Modulul Consilier Juridic, calea de acces Intrapol/Documente/SNRI/Manual de utilizare.

37. Managementul resurselor umane Ştefan Stanciu, Mihaela lonescu, Cristina Leovaridis, Dan Stănescu - editura comunicare.ro, calea de acces e- biblioteca/domenii/domenii_carte/ management

 

PRECIZĂRI:

      1.      A se avea în vedere bibliografia în forma actualizată.

2.     Actele normative menţionate în bibliografie, pentru care nu sunt specificate capitole sau titluri, vor fi studiate în integralitate.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii