Data concursului: 15 Martie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Școala de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne;

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de director la Școala de agenți de poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licență sau echivalentă

sau

- studii superioare de licență, ciclul I de studii universitare (sistem ”Bologna”)

 

 • să aibă pregătirea de specialitate:
 • pentru absolvenții cu diplomă de licență înainte de ciclul ”Bologna”:

- curs de masterat într-una dintre specialitățile posturilor didactice din instituția de învățământ cu durata de minimum 1,5 ani/ 90 de ECTS;

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în una din specialitățile posturilor didactice din instituția de învățământ;

            și

-curs postuniversitar de management de minim 6 luni / 40 de ECTS, ori a unui master de management de minimum 90 de ECTS;

              și

-curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct;

 • pentru cei care au absolvit studii universitare în sistem ”Bologna”:
 • curs de masterat într-una dintre specialitățile posturilor didactice din instituția de învățământ totalizând minimum 360 de ECTS;

sau

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în una din specialitățile posturilor didactice din instituția de învățământ;

                        și

-curs postuniversitar de management de minim 6 luni / 40 de ECTS, ori a unui master de management de minimum 90 de ECTS;

              și

-curs de inițiere în carieră – pentru cei încadrați direct;

 

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minimum comisar de poliție;
 • să aibă vechime în muncă / din care în MAI: 15 ani/15 ani;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 4 ani vechime în funcții de conducere în unități ale M.A.I. sau cel puțin 8 ani vechime ca instructor – dintre care minimum 3 ani în calitate de instructor principal II ori cel puțin un an în calitate de instructor specialist IV / director adjunct / locțiitor al comandantului;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin "Bine" la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 15.03.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele la contestaţii se aduc la cunoştinţă prin afişare.

Înscrierile se fac, în zilele lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Management Resurse Umane din Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, Bucureşti, până la data de 22.02.2017 orele 16:00.

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune următoarele documente:

 • raportul de înscriere şi CV;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă/postuniversitare/master şi suplimentele), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalele fiindu-i restituite pe loc acestuia.
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 2);
 • adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competenţa de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate vor prezenta o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de acesta, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu.

         Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

Serviciile Resurse Umane din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la personalul unităţii prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26441,  26150,  20151, 26033.

 

Anexa nr. 2

 

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la ________________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

         

Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

         

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

Tematici si bibliografii

           TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul ce se va organiza pentru ocuparea

funcţiei de director la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina

 

 

 

CAPITOLUL I - MANAGEMENT

            1.1 Tematică                                                

 • Funcţiile procesului managerial;
 • Planificarea managerială;
 • Conducerea subordonaţilor,
 • Controlul intern managerial;
 • Managementul luării deciziei;
 • Motivaţia şi evaluarea performanţelor;
 • Cultura organizaţională;
 • Comunicarea în activitatea managerială;
 • Managementul instruirii : formarea şi perfecţionarea profesională;
 • Dispoziţii comune cu privire la ocuparea posturilor vacante;
 • Activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile M.A.I.;

 

1.2. Bibliografie

 •  Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordinul ministrului nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordinul ministrului nr. 105/2013, privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne:
 • Costică Voicu, Ştefan Prună –:Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007.
 • Ordinul M.A.I. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice

CAPITOLUL II - MANAGEMENTUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

2.1.Tematica

 • Planificarea şi organizarea. Documente de planificare în sistemul de învăţământ;
 • Controlul, îndrumarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative;
 • Stilul de conducere şi personalitatea managerului în învăţământ;
 • Principalele atribuţiile ale personalului de conducere din unităţile de învăţământ;
 • Organizarea şi funcţionarea şcolilor postliceale din M.A.I.;
 • Efectuarea stagiului de pregătire şi documentare în unităţi operative de către personalul didactic de specialitate în instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I.;
 • Măsuri de integrare a învăţământului postliceal pentru formarea agenţilor de poliţie cu activitatea unităţilor operative. Scop, organizare, planificare;
 • Organizarea şi desfăşurarea stagiului de practică pentru elevii şcolilor de agenţi de poliţie;
 • Elaborarea, avizarea, aprobarea şi proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculum-ului pentru învăţământ postliceal;
 • Scrierea unităţilor de competenţă;
 • Organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I.;
 • Organizarea şi desfăşurarea concursurilor de admitere în învăţământul postliceal din M.A.I.

 

2.2. Bibliografie

 • Ioan Jinga, Conducerea învăţământului, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993;
 • Ioan Jinga, Elena Istrate, Manual de pedagogie, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1998;
 • Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale;
 • Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3974 din 27.04.2005 privind cu aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curricumului pentru învăţământul postliceal
 • Ordinul M.A.I. nr. 199 din 15.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 • Ordinul M.A.I. nr. 513 din 16.02.2005 privind efectuarea de către personalul didactic de specialitate din instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I. a stagiului de pregătire şi documentare în unităţi operative;
 • Instrucţiunile nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale M.A.I.;
 • Dispoziţia directorului general al Direcţiei  Generale Management Resurse Umane nr. II/1713 din 08.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice în cadrul Corpului instructorilor de ordine publică din unităţile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • O.M.A.I. nr. 24/17 martie 2015 pentru aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a învăţământului postliceal din M.A.I.;
 • O.M.A.I. nr. 1371/2006 pentru aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere  în învăţământul postliceal din M.A.I..

 

            CAPITOLUL III – SCHENGEN

3.1 Tematica

 • Tipurile de Semnalări care se introduc în SINS;
 • Asistenţa poliţienească internaţională – canalele de cooperare poliţienească internaţională; cererea de asistenţă poliţienească internaţională;
 • Structuri europene şi internaţionale de cooperare poliţienească; structuri de cooperare internaţională la nivel intern.

 

3.2 Bibliografie

 • Legea 141/2010, republicată, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul Informatic Schengen.
 • Ordinul M.A.I. 212/2010 privind semnalările de interes Schengen modificat prin O.M.A.I. 37/2012.
 • OUG 103/13.12.2006, republicată, privind unele măsuri pentru facilitatea cooperării poliţieneşti internaţionale;
 • Manual de cooperare poliţienească şi judiciară în spaţiul Schengen şi instrumente şi sisteme de cooperare internaţională;
 • DRD Eugen Corciu, DRD Aurel Mihaiul Băloi, Instituţii de cooperare poliţienească. Noţiuni introductive, Edit. MAI 2006.

 

CAPITOLUL IV – RESURSE UMANE

4.1. Tematica

 • Fişa postului;
 • Pregătirea continuă a personalului, organizată de către unităţi. Programe pe categorii de pregătire;
 • Evaluarea pregătirii continue a personalului din M.A.I.;
 • Regimul disciplinar al personalului din M.A.I. Recompense ce se pot acorda polițiștilor.
 •  Evaluarea personalului din Ministerul Afacerilor Interne;

               4.2. Bibliografie

 • Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne
 • HG 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360 / 2002

 

CAPITOLUL V - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL / RELAŢII PUBLICE

5.1.Tematica

 • Accesul liber la informaţiile de interes public;
 • Protecţia persoanelor cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Relaţiile cu comunitatea;
 • Mijloacele de informare în masă;
 • Gestionarea situaţiilor de criză;
 • Gestionarea imaginii publice a Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 

5.2 Bibliografie

 • Legea nr.544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Ordinul M.A.I. nr. 319/2002 privind mediatizarea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu de către lucrătorii Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

CAPITOLUL VI -  ORGANIZAREA  ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

6.1. Tematica

 • Organizarea şi misiunea unităţilor de învăţământ;
 • Forme de organizare a procesului de învăţământ;
 • Structurile şi personalul unităţilor de învăţământ;
 • Proiectarea activităţii didactice;
 • Atribuţiile consiliului de profesoral şi comisiilor metodice.
 • Principiile procesului de învăţământ (principiile didactice);
 • Documentele de proiectare, organizare, desfăşurare, evidenţă şi evaluare a procesului de învăţământ;
 • Metodologia elaborării documentelor de învăţământ (plan de învăţământ, plan tematic şi programa analitică);

 

6.2. Bibliografie

 • Legea   nr. 1 din  5 ianuarie 2011- Legea educaţiei naţionale;
 • Ordinul M.A.I. nr. 199 din 15.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • Instrucţiunile nr. 45 din 08.05.2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Dispoziţia directorului general al Direcţiei  Generale Management Resurse Umane nr. II/1713 din 08.10.2015 pentru aprobarea Metodologiei de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice în cadrul Corpului instructorilor de ordine publică din unităţile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne;
 • Legea nr. 1/2011 privind Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ioan Jinga, Elena Istrate, Manual de pedagogie, Editura All Educaţional, Bucureşti, 1998;
 • Ioan Cerghit – Metode de învăţământ, Ed. Polirom,2006;
 • Constantin Cocoş – Pedagogie, ediţia a II –a revăzută şi adăugită, Ed.Polirom, 2006

 

CAPITOLUL VII -  PROFILUL STRUCTURA DE SECURITATE

7.1. Tematică

 • Protecţia informaţiilor clasificate: cadrul legal, principii, definiţii, obligaţii, răspunderi, sancţiuni, clasificarea și declasificarea informațiilor, măsuri minime de protecţie specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor clasificate;
 • Protecția informațiilor secrete de stat;
 • Protecţia informaţiilor secrete de serviciu.

 

7.2. Bibliografie

 • Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 172 din 12 februarie 2004 pentru modificarea şi completarea art. 20 din H.G. nr. 1349 din 27 noiembrie 2002;
 • Ordinul M.A.I. nr. S/353 din 23.11.2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate şi a informaţiilor secrete de serviciu în unităţile M.A.I., declasificat;
 • Ordinul M.A.I. nr. S/389 din 17.02.2003 pentru aprobarea Ghidului de clasificare a informaţiilor în M.A.I., precum şi a Listei cu informaţii secrete de serviciu în M.A.I., declasificat.

 

CAPITOLUL VIII – ANALIZĂ, INFORMARE, SINTEZĂ

8.1. Tematică

 • Analiza informaților-concept și tipologie;
 • Procesul analitic;
 • Ciclul informațional;
 • Evaluarea sursei și informațiilor;
 • Analiza strategică;
 • Analiza SWOT;
 • Analiza PESTLE;
 • Elaborarea produsului analitic;
 • Definirea conceptelor de amenințare, vulnerabilitate și risc;
 • Modurile de prezentare ale produselor analitice sau de informare;
 • Planul de activitate al şcolii şi Planurile de activităţi trimestriale.

 

8.2. Bibliografie

 • Manualul de analiza informațiilor-introducere în analiza informațiilor, publicat în anul 2014 de Editura Ministerului Afacerilor Interne;
 • Ordinul M.A.I. nr. 199/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ postliceal din Ministerul Administraţiei şi Internelor;
 • Dispoziția I.G.P.R. S/53/2013 privind organizarea și desfășurarea activității informative de către Poliția Română, Poliția Română de Frontieră și Oficiul Român de Imigrări;
 • Instrucțiunile M.A.I. nr.1000 din 01.11.2005 privind redactarea documentelor neclasificate și activitatea de secretariat în M.A.I.

 

CAPITOLUL IX -  MANAGEMENTUL RESURSELOR FINANCIARE ŞI LOGISTICE

9.1. Tematică

 • Drepturile şi obligaţiile ordonatorilor terţiari de credite pe linia executării bugetului aprobat;
 • Atribuţii şi competenţe privind plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Norme generale privind organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice;
 • Răspunderea materială în unităţile M.A.I..
 • Asigurarea logistică a unităţilor de poliţie cu mijloace tehnice şi materiale destinate pregătirii de luptă  şi combaterii fenomenului infracţional;
 • Modul de  amenajare, omologare, autorizare şi avizare a poligoanelor de tragere cu armamentul din dotare;
 • Managementul asigurării tehnice de autovehicule în unităţile de poliţie;
 • Asigurarea mentenanţei mijloacelor auto aflate în folosinţa unităţilor de poliţie;
 • Valorificarea bunurilor aflate în administrarea M.A.I.:
 1. Obligaţiile unităţilor deţinătoare de bunuri scoase din funcţiune.
 2. Evaluarea bunurilor materiale scoase din funcţiune, ce urmează a fi valorificate.
 3. Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune.
 • Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi instalaţiile aferente.
 • Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii:
 1. Sistemul calităţii în construcţii. Cerinţele esenţiale ale construcţiilor, conform Legii nr.10/1995.
 2. Cerinţe obligatorii privind realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a unei calităţi corespunzătoare.
 3. Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
 4. Obligaţiile comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţii.
 5. Avizarea documentaţiilor tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate pentru lucrări de investiţii construcţii în unităţile de poliţie. Devizul general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie.
 • Modalitatea de închiriere a spaţiilor aflate în administrarea M.A.I.;
 • Stabilirea şi acordarea drepturilor de echipament ale poliţiştilor;
 • Evidenţa tehnic-operativă şi contabilă cantitativ-valorică a articolelor de echipament;
 • Hrănirea poliţiştilor, precum şi a persoanelor private de libertate în diferite situaţii;
 • Alocarea/scoaterea la/de la drepturi de hrană;
 • Principii şi reguli bugetare;
 • Rolul ordonatorilor de credite;
 • Responsabilităţile ordonatorilor de credite;
 • Principii în execuţia bugetară;
 • Deschiderea de credite bugetare;
 • Execuţia bugetară;
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor instituţiilor publice;
 • Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică;
 • Tipuri de contracte de achiziţie publică;
 • Proceduri de atribuire;
 • Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire;
 • Criterii de atribuire a contractului de achiziţie publică;
 • Dosarul achiziţiei publice;
 • Acceptarea donaţiilor şi sponsorizărilor oferite de persoane fizice sau juridice unităţilor de poliţie;
 • Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor aparţinând patrimoniului Inspectoratului General al Poliţiei Române;
 • Scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor;
 • Protecţia informaţiilor clasificate.
 • Managementul asigurării tehnice de autovehicule. Atribuţii generale. Atribuţiile structurilor de specialitate din inspectoratele generale.
 • Evidenţa, depozitarea, păstrarea, portul şi manipularea armamentului, muniţiilor, materialelor periculoase şi tehnicii speciale din dotarea structurilor Poliţiei Române
 • Fundamentarea, solicitarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor de capital necesare realizării obiectivelor şi acţiunilor de dotare/investiţii.

 

 6.2. Bibliografie

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, actualizată;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 • O.U.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
  lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
  evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
  ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 • O.M.A.I. nr. 184/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
 • O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;
 • Instrucţiunile nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
 • Legea nr.7 din 13.03.1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată;
 • Legea nr.10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.50 din 29.07.1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.182 din 12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.295 din 28.06.2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.273 din 14.06.1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.766 din 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.1061 din 25.09.2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr.781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 • Hotărârea Guvernului României nr.81 din 23.01.2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de valorificare a bunurilor materiale scoase din funcţiune precum şi a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/02.06.2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică;
 • Hotărârea Guvernului României nr.28 din 09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195 din 12.12.2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
 • Legea nr.98/19.05.2016, privind achizițiile publice;
 • Ordinul nr.340 din 01.11.2002 privind donaţiile şi sponsorizările în Ministerul de Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.623 din 29.04.2005 privind evidenţa armelor militare din dotarea unităţilor M.A.I.;
 • Ordinul nr.634 din 13.10. 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.782 din 02.09.2005, pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, evaluarea în vederea valorificării, asigurarea dotării cu armament şi muniţii a persoanelor fizice şi instituţiilor publice, precum şi destinaţia armamentului, muniţiilor şi materialelor explozive, provenite din confiscări sau intrate potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
 • Ordinul nr. 243 din 28.11.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea M.A.I.;
 • Ordinul nr. 633 din 10.10.2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfăşurării activităţilor in spaţiile aflate în administrarea M.A.I.;
 • Ordinul nr.634 din 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.485 din 19.05.2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. S/515 din 19.06.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice referitoare la controlul stării tehnice, clasarea pe grupe, casarea propriu-zisă şi transportul armamentului, muniţiei, tehnicii speciale şi materialelor periculoase aparţinând unităţilor M.A.I.;
 • Ordinul nr.597 din 01.09.2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele M.A.I.;
 • Ordinul nr.599 din 01.09.2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.S/366 din 17.12.2008 pentru aprobarea Normelor tehnice privind depozitarea, păstrarea, întreţinerea, conservarea şi controlul armamentului, muniţiei şi a tehnicii speciale;
 • Ordinul nr.236 din 30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.2861 din  09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Ordinul nr.310 din 21.12.2009 privind hrănirea efectivelor M.A.I. în timp de pace, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 266 din 8.12.2010 pentru modificarea Ordinului M.A.I. nr. 521/2008 privind asigurarea  structurilor M.A.I. care nu dispun de suport logistic propriu,
 • Ordinul nr. S/182 din 30.12.2013 privind exercitarea calităţii de ordonator de credite în Ministerul Afacerilor Interne.
 • Ordinul nr.126/2016 pentru aprobarea regulilor si politicilor contabile în cadrul M.A.I.;
 • Instrucţiunile nr.664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare;
 • Instrucţiunile nr.167 din 30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor, în unităţile M.A.I.;
 • Ordinul S/145 din 21.09.2016, pentru modificarea Ordinului Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. S/256/2007 pentru aprobarea ,,Normelor privind consumul de muniții , materiale periculoase, criminalistice și de dotare cu aparatură audio/video/tv;
 • Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr.1/11.01.2017, pentru aprobarea Normelor specifice Poliției Române, privind consumul de muniții, materiale periculoase, de marcare a focului, de geniu și chimice, precum și materiale necesare în procesul de pregătire al polițiștilor.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii