Data concursului: 15 Martie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de director I la Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor, cu recrutare din sursă internă. Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne;

 

Inspectoratul General al Politiei Române, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de director I la Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti,  ştiinţe sociale sau științe umaniste și arte; 

 • să aibă pregătirea de specialitate:

- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii universitare de master) într-unul din domeniile/profilele/specializările: științe juridice, științe sociale și politice, științe umaniste, științe economice, științe inginerești, științe militare și informații, educație fizică și sport sau management;

sau

 • - studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă,absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip„Bologna” într-unul din domeniile/profilele sau specializările: științe juridice, științe sociale și politice, științe economice, științe umaniste (numai specializările limbă și literatură sau limbi moderne aplicate),  științe inginerești, științe militare și informații, educație fizică și sport sau management;

sau

- studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din următoarele domenii universitare de masterat: drept, științe administrative, matematică, informatică, inginerie electrică (numai specializare inginerie electrică și calculatoare), inginerie electrică, telecomunicații și tehnologii informaționale, calculatoare și tehnologia informației, ingineria sistemelor, științe militare, informații și securitate națională, ordine publică și siguranță națională, relații internaționale și studii europene, științe politice, cibernetică și statistică, informatică economică, economie și afaceri internaționale sau management.

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim subcomisar de poliţie;
 • să aibă vechime în muncă / din care în M.A.I. : 5 ani;
 • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 15.03.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor în timp util şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române, iar rezultatele sunt comunicate candidaţilor în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

        Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 22.02.2017, orele 16:00.

 

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente:

 • raportul de înscriere şi CV;
 • copii ale actului de identitate;
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt funcții de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 2 la prezentul anunţ);
 • candidaţii care ocupă posturi ce nu se află în competența de numire a inspectorului general al Poliţiei Române, pe lângă documentele sus-menţionate trebuie să prezinte o adeverinţă, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancţiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • dosar plic. 

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor prezenta în original actul de identitate şi documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului care vor fi xerocopiate şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

 

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

 

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie Anexa 1 la prezentul anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.433.

 

Anexa nr. 2

 

 

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la _____________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

         

Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

         

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de director  I în cadrul  Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor

 

TEMATICĂ:

 1. Funcţiile procesului managerial.
 2. Principiile procesului managerial.
 3. Organizarea managerială.
 4. Conducerea subordonaţilor.
 5. Managementul muncii în echipă.
 6. Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională.
 7. Evaluarea personalului din Ministerul Afacerilor Interne.
 8. Relocarea internaţională.
 9. Cooperare poliţienească internaţională.
 10. Semnalările introduse în SINS (Sistemul Informatic Naţional de Semnalări).
 11. Canalele de cooperare poliţienească.
 12. Cooperarea Schengen.
 13. Asistenţă reciprocă.
 14. Supravegherea transfrontalieră.
 15. Urmărirea transfrontalieră
 16. Sistemul informatic Schengen.
 17. Protecţia datelor cu caracter personal.
 18. Protecţiainformaţiilorclasificate.
 19. Protecţia informaţiilor secret de serviciu.
 20. Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţiape teritoriul României a corespondenţei clasificate.
 21. Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la unnivel inferior de secretizare.
 22. Includerea unei persoane în program.
 23. Măsurile de protecţie şi măsurile de asistenţă a martorului protejat.
 24. Protecţia martorilor protejaţi aflaţi în cursul executării unor pedepse privative de libertate.
 25. Proceduri speciale pentru străini.
 26. Modalitatea de realizare a legăturii cu martorul protejat.
 27. Atribuţii ale Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor.
 28. Măsuri urgente. Enumerare. Măsuri ce trebuie luate de lucrătorii Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor.
 29. Categoriile de infracţiuni pentru care martorii pot fi incluşi în Programul de protecţie.
 30. Modalităţi de ascultare a martorului sub o altă identitate prin mijloace specifice de distorsionare a imaginii sau vocii.
 31. Încetarea Programului de protecţie.
 32. Dotarea martorilor protejaţi cu arme de foc.
 33. Infracţiuni prevăzute de Legea 682/2002 privind protecţia martorilor.
 34. Activităţi ce constituie măsuri urgente de protecţie pentru martorul aflat in stare de detenţie.
 35. Organizarea şi ţinerea evidenţelor, documentelor şi măsurilor de protecţie a poliţiştilor ce desfăşoară activităţi pe linia protecţiei martorilor.
 36. Schimbarea identităţii şi evidenţa documentelor de identitate aparţinând persoanelor incluse în Programul protecţiei martorilor.
 37. Atribuirea numerelor de înmatriculare şi eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a permiselor de conducere utilizate de către persoanele incluse în Programul de protecţie a martorilor.
 38. Metodologia de gestionare precum şi de control al gestionării fondurilor bănești alocate pentru derularea Programului de protecţie a martorilor.
 39. Includerea unei persoane în program.
 40. Măsurile de protecţie şi măsurile de asistenţă a martorului protejat.
 41. Protecţia martorilor protejaţi aflaţi în cursul executării unor pedepse privative de libertate.
 42. Proceduri speciale pentru străini.
 43. Modalitatea de realizare a legăturii cu martorul protejat.
 44. Atribuţii ale Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor.
 45. Măsuri urgente. Enumerare. Măsuri ce trebuie luate de lucrătorii Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor.
 46. Categoriile de infracţiuni pentru care martorii pot fi incluşi în Programul de protecţie.
 47. Modalităţi de ascultare a martorului sub o altă identitate prin mijloace specifice de distorsionare a imaginii sau vocii.
 48. Încetarea Programului de protecţie.
 49. Dotarea martorilor protejaţi cu arme de foc.
 50. Infracţiuni prevăzute de Legea 682/2002 privind protecţia martorilor.
 51. Organizarea şi ţinerea evidenţelor, documentelor şi măsurilor de protecţie a poliţiştilor ce desfăşoară activităţi pe linia protecţiei martorilor.
 52. Schimbarea identităţii şi evidenţa documentelor de identitate aparţinând persoanelor incluse în Programul protecţiei martorilor.
 53. Atribuirea numerelor de înmatriculare şi eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a permiselor de conducere utilizate de către persoanele incluse în Programul de protecţie a martorilor
 54. Metodologia de gestionare precum şi de control al gestionării fondurilor băneşti alocate pentru derularea Programului de protecţie a martorilor.  

 

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ:

 

 1. Legea nr. 360 din 6 iunie 2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului.
 4. Ordinul M.A.I.  nr. 140 din 2 septembrie 2016 (*actualizat*) privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne.
 5. Ordinul nr. 105 din 12 iulie 2013 privind activitatea de planificare structurală şi management organizatoric în unităţile Ministerului Afacerilor Interne.
 6. Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO  2007.
 7. Legea nr. 310/2013 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor.
 8. Legea nr. 677/2001 pentru  protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Convenţia de aplicare a acordului Schengen.
 10. Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen.
 11. O.U.G. nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
 12. Manualul SCHENGEN de Cooperare Poliţienească transfrontalieră.
 13. Catalogul SCHENGEN de recomandări şi bune practici în domeniul SIS/SIRENE.
 14. Catalogul SCHENGEN de recomandări şi bune practici în domeniul cooperării poliţieneşti;
 15. Canale de cooperare poliţienească, întocmită de Centrul de Cooperare Internaţională din structura M.A.I, se regăseşte în: e-bibliotecă/domenii/documentaţie domenii poliţie/DMRU/pregătire generală 2006 /canale_de_cooperare_poliţienească_doc.
 16. H.G. nr. 585/13.06.2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România.
 17. H.G. nr. 781/25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 18. H.G. nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate pe teritoriul României.
 19. O.M.A.I. nr. 811/23.09.2005, privind efectuarea controalelor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate în M.A.I..
 20. Instrucţiunile M.A.I. nr. 1000/01.11.2005, privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate şi activităţi de secretariat în M.A.I..
 21. Constituţia României.
 22. Codul penal.
 23. Codul de procedură penală.
 24. Legea 682/2002 privind protecţia martorilor.
 25. H.G. nr. 760/2004 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.
 26. Ordinul M.A.I. nr. 00162/2.12.2015 pentru aprobarea metodologiei privind gestionarea şi controlul modului de gestionare a fondurilor băneşti alocate pentru derularea Programului de protecţie a martorilor.
 27. Ordinul M.A.I. nr. 353/03.09.2004 pentru aprobarea metodologiei de lucru privind organizarea şi ţinerea evidenţelor, documentelor şi măsurilor de protecţie a poliţiştilor ce desfăşoară activităţi pe linia protecţiei martorilor.
 28. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor.
 29. Ordinul M.A.I. nr. S/424/18.11.2004 pentru aprobarea Metodologiei privind dotarea cu arme şi muniţii letale de apărare şi pază arme de foc scurte (pistol şi revolver) a persoanelor incluse în Programul de protecţie.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii