Data concursului: 16 Ianuarie 2017

Anunt concurs pentru ocuparea funcţiei de de şef birou la Biroul disciplină din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane, cu recrutare din sursă internă.Tematica si bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 2735 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare;

Inspectoratul General al Politiei Române – Direcția Management Resurse Umane, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Pentru ocuparea funcţiei de şef birou la Biroul disciplină din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane, prevăzută cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, poziţia 212/a din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

 • să fie ofiţeri de poliţie, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) în domeniul fundamental științe sociale sau în domeniul științe umaniste și arte, numai ramurile de știință filologie, filozofie și istorie.

 

 • să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • să deţină gradul profesional de minim inspector principal de poliţie;
 • să aibă 5 ani vechime în M.A.I.;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea structurii;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

 

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române din str. Mihai Vodă nr. 4 - 6, Sectorul 5, Bucureşti, la data de 16.01.2017, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

Aprecierea rezultatului final al interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat „admis” candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă este declarat „admis” la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Eventualele contestaţii cu privire la rezultatul de la proba interviu se depun în termen de 24 de ore de la afişare, la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

 

        Înscrierile se fac, în zile lucrătoare, la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Management Resurse Umane din Bucureşti str. Mihai Vodă nr.4-6, Sector 5, pe bază de raport, depus, până la data de 22.12.2016, orele 16:00.

         Cu ocazia înscrierii, candidații vor depune, următoarele documente:

 • raportul de înscriere;
 • CV;
 • actul de identitate și documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;
 • adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate cu mențiunea „apt funcții de conducere”;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (model Anexa 1 la prezentul anunţ);

Documentele vor fi prezentate de către candidat, în original, urmând a fi certificate pentru conformitate, în prezența acestuia conform prevederilor legale. Precizăm faptul că nu se acceptă xerocopierea documentelor originale care prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranță și care nu permit stabilirea autenticității acestora.

În situația în care, din inițiativa candidatului se prezintă la dosar copii legalizate ale unor documente, acestea vor fi acceptate.

Candidații din unitățile care nu sunt în competența de numire a inspectorului general al Poliției Române, pe lângă documentele sus-menționate trebuie să prezinte o adeverință, emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu sunt sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare, nu sunt puşi la dispoziţie în condiţiile art. 2721 alin. (2) sau suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 2725 lit. a) şi b) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 

La concurs pot participa numai candidații al căror dosar este complet și corect întocmit.

Tematica şi bibliografia întocmite prin grija Comisiei de concurs, constituie anexă la prezentul anunţ şi sunt postate pe site-urile de INTERNET şi INTRAPOL, în continuarea prezentului anunţ.

Serviciile Resurse Umane, din cadrul unităţilor teritoriale de poliţie vor aduce la cunoştinţa personalului unităţii prezentul anunţ.

        Relaţii suplimentare pot fi obţinute la int. 26.158.

 

DECLARAŢIE,

 

 

Subsemnatul (a) _______________________________________________, fiul (fiica) lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________, în localitatea_______________, judeţul/ sectorul _______________, posesor al BI/CI seria _____, nr. ___________, eliberat de ___________________, la data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea ocupării funcţiei de ______________ la _____________________________, cu personal recrutat din sursă internă, declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare cu care sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.

          Precizez că nu fac parte din niciun partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept, nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege şi nu am fost destituit dintr-o funcţie  publică în ultimii şapte ani.

          Am fost informat şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi încadrat, chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt.

          Declar, susţin şi semnez, după ce am luat cunoştinţă despre întregul conţinut şi am completat personal datele din prezenta declaraţie.

 

 

Data______________                                           

Semnătura __________

 

Tematici si bibliografii

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de şef al Biroului disciplină din cadrul Direcţiei Management Resurse Umane

 

A. TEMATICA

 • Funcţiile procesului managerial;
 • Planificarea managerială;
 • Conducerea subordonaţilor,
 • Managementul luării deciziei;
 • Motivaţia şi evaluarea performanţelor;
 • Comunicarea în activitatea managerială;
 • Cariera polițistului – Capitolul II din Legea nr. 360/2002 integral;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului - Capitolul III din Legea nr. 360/2002, integral;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni – Capitolul IV din Legea nr. 360/2002, integral;
 • Încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor - Capitolul V din Legea nr. 360/2002, integral;
 • Evaluarea polițiștilor;
 • Normele de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor – H.G. nr. 725/2015, integral;
 • Răspunderea disciplinară a personalului contractual din Poliția Română;
 • Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici;
 • Salarizarea polițiștilor puși la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunii penale;
 • Codul de etică și deontologie al polițistului – H.G. nr. 991/2005, integrală;
 • Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – Legea nr. 477/2004, integrală;
 • Conținutul legal al infracțiunilor contra autorității și al infracţiunilor de corupţie şi de serviciu, conform Codului penal;
 • Eliberarea certificatelor și adeverințelor care atestă un drept sau un fapt, respectiv prin care se confirma exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atesta o anumita calitate în vederea valorificării anumitor drepturi;
 • Clasificarea informaţiilor, informațiile secrete de stat și informațiile secrete de serviciu;
 • Declasificarea şi trecerea informaţiilor clasificate la un nivel inferior de clasificare;
 • Accesul la informaţii clasificate;
 • Protecţia fizică informaţiilor clasificate secrete de stat și protecția  personalului desemnat să asigure securitatea acestora ori care are acces la astfel de informaţii;
 • Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.

 

B. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Codul penal al României – Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului;
 • Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale;
 • Ordinul M.A.I. nr. 140/2016, privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. S/214/2011 pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului civil din M.A.I., cu modificările și completările ulterioare;
 • Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente teoretice, Editura MEDIAUNO 2007.

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii