Data concursului: 17 Martie 2018

Anunţ concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție - psiholog în cadrul Poliției Române, prin încadrare directă din sursă externă. Tematica şi bibliografia recomandate

A  N  U  N  Ţ

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne,Ordinul M.A.I. nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare şi a Notei-Raport nr. 292020/S2/2016 aprobată de conducerea M.A.I.;

 

Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, Sectorul 5, organizează,

 

C  O  N  C  U  R  S :

 

Secţiunea I – Posturile scoase la concurs

Pentru ocuparea a 6 posturi vacante de ofițer de poliție  - psiholog în cadrul Poliției Române, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

 

 1. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

Serviciul Psihosociologie

 • ofiţer specialist principal I (psiholog), poziţia 1491;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BIHOR

Compartimentul psihologie

 • ofiţer specialist II (psiholog), poziţia 59;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BUZĂU

Compartimentul psihologie

 • ofiţer specialist I (psiholog), poziţia 62;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN ILFOV

Compartimentul psihologie

 • ofiţer specialist I (psiholog), poziţia 63;

 

 1. INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN HARGHITA

Compartimentul psihosociologie

 • ofiţer specialist I (psiholog), poziţia 54;
 1. ȘCOALA DE AGENȚI DE POLIȚIE ”VASILE LASCĂR” CÂMPINA

Compartimentul psihologie

 • ofiţer specialist III (psiholog), poziţia 164;
 •  

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).  
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
  • studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul/profilul socio-psiho-pedagogie, studii superioare de licenţă ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință psihologie și științe comportamentale, domeniul de licență psihologie, numai specializarea psihologie.

 

 1. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 2. să dețină atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
 3. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 4. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 5. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 6. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 7. să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
 8.  să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale).

 

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care deşi îndeplinesc condiţiile de mai sus, se află într-una din situaţiile următoare:

 1. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
 2. prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs;

 

Agentul de poliţie care a absolvit studii superioare poate participa la concurs, dacă îndeplineşte cumulativ, studiile corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează și următoarele condiţii:

a) este declarat «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

b) nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

c) nu este pus la dispoziţie ori suspendat din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

e) deține atestat de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România.

 

 

Atenţie! – Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.   

 

Secțiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

 

În contextul în care la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române a fost constituită Comisia de concurs și Comisia de soluționare a contestațiilor şi pentru posturi ce se află în statele de organizare din unități teritoriale (IPJ Bihor, IPJ Buzău, IPJ Ilfov, IPJ Harghita şi Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina), la nivelul acestor unități teritoriale se constituie comisii de recrutare care vor lua măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi de întocmire a dosarelor de recrutare.

Locul de înscriere se stabilește de fiecare comisie de recrutare constituită la nivelul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, ocazie cu care se va stabili și intervalul orar în care se fac înscrieri în perioada 11 – 19.01.2018, anunțul urmând a fi postat pe pagina de Internet a unității de recrutare, pe pagina de Intrapol a Poliției Române, precum și la avizierul acestor unități.

 

Pentru postul de la nivelul I.G.P.R. – Serviciul Psihosociologie, documentele necesare înscrierii se vor depune personal, începând cu data de 11.01.2018 până la data de 19.01.2018(inclusiv), doar în zile lucrătoare, în intervalul orar 09:00-15:00 la sediul Inspectoratului General al Poliției Române – Şos. Ştefan cel Mare nr. 13 - 15, Sectorul 2, București.

În ziua de 19.01.2018 înscrierile se vor efectua în intervalul orar 09:00 – 16:00 la aceeaşi adresă mai sus menţionată.

 

Adresăm rugămintea candidaţilor să respecte acest program, întrucât, în afara orelor sus-menţionate, punctul de înscriere va fi închis.

 

Înscrierea se va realiza prin menționarea postului și poziției din statul de organizare al unității de poliție (ex. Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea încadrării postului de ofițer specialist principal I din cadrul IGPR – Serviciul psihosociologie, poziţia 1491).

 

Având în vedere că proba scrisă a concursului va avea loc la aceeași dată pentru toate posturile scoase la concurs, la nivel național, candidații vor putea susține proba doar pentru ocuparea unui singur post dintre cele scoase la concurs

 

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, specificate în anunţ, ce vor fi depuse până la data de 19.01.2018, la sediul unităților în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul.

Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare în al căror stat de organizare se regăsește postul pentru care optează fiecare candidat.

 

Cu ocazia înscrierii, candidații vor prezenta în original toate documentele solicitate în prezentul anunț, urmând a se efectua în prezenta acestora procedura de certificare pentru conformitate de către persoana cu sarcini de recrutare în prezenta candidatului. De asemenea, xerocopiile documentelor astfel realizate vor fi semnate și de către candidat.

Sunt acceptate copii și copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din inițiativa candidatului.

 

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele de mai sus, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet, la structura de resurse umane a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsește postul și va cuprinde următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa nr. 2 ) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licență și foaia matricolă), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ);

Cetăţenii români care au absolvit studiile impuse de cerinţele postului în alte state vor prezenta documentele echivalate de CENTRUL NAŢIONAL DE RECUNOAŞTERE ŞI ECHIVALARE A DIPLOMELOR din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.

 • atestatul de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii și certificat pentru conformitate în prezența candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatul stagiu de cotizare şi/sau alte documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă/vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi, după caz, hotărâri judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia. Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului. ;
 • autobiografia (Anexa nr. 4) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului (Anexa nr. 5), redactate olograf ;
 • o fotografie color 9 x 12 cm;
 • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
 • un dosar plic.

 

 

             Dosarul de recrutare în vederea participării agenţilor de poliţie la concurs va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere (Anexa 2) şi CV;
 • documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de licenţă şi suplimentul), în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia.

(Se vor accepta adeverinţele de studii numai dacă aceste documente sunt în termenul de valabilitate, respectiv 12 luni de la finalizarea studiilor. Termenul de valabilitate al adeverinţei de studii se calculează de la data finalizării studiilor, nu la data eliberării adeverinţei de către instituţia de învăţământ. );

(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)

 • atestatul de psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea Psihologie aplicată în domeniul securității naționale, eliberat de Colegiul Psihologilor din România, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • actul de identitate, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, în original, care va fi xerocopiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
 • certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original, care vor fi xerocopiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului, originalul fiindu-i restituit pe loc acestuia;
  • declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 3);
  • adeverinţa de la structurile de resurse umane din care să rezulte mențiunile precizate la art. 27^45 lit. b), c) și d) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare (din curpinsul adeverinței trebuie să rezulte următoarele: 1) agentul de poliție nu este cercetat disciplinar sau nu se află sub efectul vreunei sancțiuni disciplinare; 2) acesta nu este pus la dispoziție ori suspendat din funcție în condițiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25 lit. a), b) şi h)  din legea nr. 360/2002; 3) cel în cauză a obținut calificativul de cel puțin „bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu)

Adeverinţa eliberată de structura de resurse umane, este necesară doar candidaților care sunt încadrați în unități deservite de alte structuri de resurse umane decât cea care efectuează recrutarea.

În cazul în care, din curpinsul adeverinței, nu rezultă fără echivoc situația ultimelor două evaluări anuale de serviciu, vor fi efectuate verificări în acest scop la structura de resurse umane emitentă.

Sunt acceptate și xerocopii la adeverințelor, cu condiția ca acestea să fie semnate și stampilate.

 

 • un dosar plic.

 

Atenţie! Nu va fi acceptat dosarul de recrutare în cazul în care documentele de studii, în original, prezintă deteriorări sau alterări ale elementelor de siguranţă care nu permit stabilirea autenticităţii documentului sau sunt plastifiate.

 

Atenţie! Candidaţii care nu prezintă, la înscriere, toate documentele mai sus menţionate nu vor fi înscrişi la concurs, dosarele fiindu-le restituite pe loc pe bază de semnătură.

 

            Atenţie! Candidaţii vor avea asupra lor, cu ocazia prezentării pentru înscriere, cererea de înscriere, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, autobiografia şi tabelul de rude, deja completate, conform modelelor anexate la prezentul anunţ, astfel încât să se evite aglomerarea nejustificată a punctului de înscriere.

Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului (cu excepția situației în care persoana care face înscrierea prezintă procură specială notarială, încheiată în formă autentică, precum și toate documentele solicitate în prezentul anunț, în original), astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât cele de mai sus, documentele urmând a fi restituite candidaților care procedează neregulamentar.

 

Atenție! După  data limită de înscriere, respectiv data de 19.01.2018, nu se vor mai efectua înscrieri.

 

Secțiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică și medicală

 

Evaluare psihologică se susține înaintea examinării medicale

În intervalul 22.01. – 07.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.

Întrucât examinarea psihologică este de competenţa Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate, în funcţie de numărul de candidaţi prin grija comisiilor de recrutare prin postare pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza testarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginilor de Internet ale unităților de recrutare.

 

Atenţie! Candidaţii trebuie să se prezinte în ziua, data, ora şi locul în care au fost planificaţi pentru susţinerea testării psihologice şi nu vor putea solicita o reprogramare.

 

Lista candidaților declarați „apt” psihologic  se va posta pe pagina de internet a unităților de recrutare.

Candidații declarați „inapt” psihologic vor fi informați telefonic și nu vor fi programați la examinarea medicală.

 

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip se va desfăşura în perioada 09.02. – 07.03.2018, dar numai în zilele lucrătoare, doar pentru candidaţii declaraţi „apt psihologic”.

Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi planificaţi pentru efectuarea de evaluări medicale în baza unei adrese oficiale care va fi transmisă unităţii medicale competente care deserveşte Inspectoratul General al Poliţiei Române, respectiv C.M.D.T.A. ”Dr. N. Kretzulescu” – Serviciul Medical al Poliţiei, cu sediul în Strada Mihai Vodă, nr. 17, Sector 5, Bucureşti, respectiv unităților medicale care deservesc IPJ Bihor, Buzău, Ilfov, Harghita și Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina.

Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018 la sediul acesteia.

Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie realizată până la data de 07.03.2018, inclusiv. După această dată, dosarele nu mai pot fi completate cu fişa medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform calendarului vor fi invalidate.

După depunerea dosarelor de recrutare, comisiile de recrutare constituite la nivelul inspectoratelor de poliție județene și Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina în ale căror state de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează concursul, vor analiza candidaturile până la data de 09.03.2018, urmând a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea acestora, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi înaintat până la data de 12.03.2018 comisiei de concurs împreună cu lista candidaților a căror candidatură a fost validat, precum și lista candidaților a căror candidatură a fost invalidată, în cazul acesteia menționându-se și motivul invalidării.

Listele candidaturilor validate/invalidate vor fi publicate, la data de 13.03.2018, pe pagina de internet a Poliției Române www.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum și pe pagina de internet a unităților de recrutare.

 

La concurs pot participa numai candidații ale căror dosare de recrutare sunt complet și corect întocmite.

 

Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin postarea unui anunţ pe pagina de internet a Poliţiei Române precum pe pagina de internet a unităților de recrutare  și la avizierul unităților de recrutare 

 

Secțiunea a-V-a – Desfășurarea concursului (proba de concurs)

 

Proba scrisă, va consta într-un test scris – rezolvarea unui test grilă, elaborat de către Comisia de Concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa nr. 1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data de 17.03.2018.

Numărul de subiecte va fi stabilit de către Comisia de Concurs.

Durata de rezolvare a testului este de 3 ore.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor, şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

 

Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar contestaţiile se depun la secretariatul Direcţiei Management Resurse Umane din I.G.P.R. cu sediul în str. Mihai Vodă nr. 4 – 6, sector 5, Bucureşti.

Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.

 Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.

 Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

 

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), precum şi la avizierul unităţii.

         

Secțiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului și exercitarea opțiunilor de către candidați

 

Nota finală reprezintă nota obținută la proba scrisă.

Este declarat ”admis” candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, dintre candidații înscriși pe post.

 

În situația în care între doi sau mai mulți candidați există egalitate la proba scrisă, departajarea candidaţilor în vederea declarării “admis” sau „respins” la concurs se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, elaborate din tematica și bibliografia recomandată.

 

În eventualitatea susținerii interviului de departajare, tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs).

 

Atenție! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate sau în alte unităţi.

 

Candidaților declaraţi „admis” la concurs şi care îndeplinesc condiţiile legale de încadrare în Poliția Română, li se vor acorda, gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 12 luni.

 

Agentului de poliţie declarat „admis” la concurs şi care îndeplinește condiţiile legale pentru trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie, i se va acorda, indiferent de vechimea în activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care are o vechime anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, căruia i se acordă grad profesional conform art. 1 alin. (5) din Anexa nr. 6 la O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I.

 

Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, candidaţii declaraţi „admis” vor fi numiţi în funcţii prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat, încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 (douăsprezece) luni, conform prevederilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.         

 

Secțiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare și desfășurare a concursului

 

 • Prin înscrierea la acest concurs, candidații își manifestă implicit acordul cu privire la condițiile și modul de organizare și desfășurare a concursului;
 • Candidații sunt rugați să citească cu atenție anunțul și să respecte organizarea stabilită cu privire la toate etapele concursului: înscrierea și depunerea dosarului în volum complet, susținerea probelor de concurs;
 • După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, comisia de concurs întocmește lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o publică printr-un anunț;
 • Se impune verificarea permanentă și atentă a paginii de Internet a Poliției Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs, întrucât comunicarea informațiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate.
 • În perioada concursului, pe paginile de Internet se vor posta informații privind mai multe concursuri, situație în care este necesară verificarea atentă a tuturor anunțurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoștință de către candidați a unor informații legate de concurs.
 • În cadrul probei test scris, candidații nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate și un pix/stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicționare, notițe, însemnări, precum și cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri/stilouri care permit ștergerea și rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului/candidaţilor în cauză.
 • Serviciile Resurse Umane din cadrul inspectoratelor de poliție județene și Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina, unde s-au constituit comisiile de recrutare, vor asigura mediatizarea în mod corespunzător a prezentului anunț, atât pe pagina de internet a unității, dacă este funcțională, cât și la avizierul acesteia însoțit de precizări privind intervalul orar și a punctului/punctelor unde se va realiza inscrierea candidaților.

Tematici si bibliografii

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

recomandată candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru

ocuparea unor posturi de ofițer de poliție - psiholog

prin încadrare directă

 

Tematica:

 • Tulburări specifice de personalitate;
 • Reacţia la stres sever şi tulburări de adaptare;
 • Tulburări ale dispoziţiei afective;
 • Tulburări nevrotice corelate cu stresul și tulburări somatoforme;
 • Testul psihologic: definiție, clasificarea testelor psihologice, teoria clasică și teoria probabilistică a testului psihologic, criterii de apreciere a unui test, analiza de itemi, critici ale testelor psihologice din perspectiva beneficiarilor competenței psihologilor;
 • Comunicarea organizaţională: tipurile comunicării organizaţionale, perturbarea comunicării organizaţionale, cauzele perturbărilor comunicării organizaţionale;
 • Observația;
 • Interviul psihologic – cadrul general;
 • Tipuri de probleme etice în cercetarea psihologică și în activitatea de evaluare a personalității;
 • Patologie organizațională: burnout-ul ca epuizare profesională, workaholism-ul sau dependenţa de muncă, mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă;
 • Strategii de construire a chestionarelor de personalitate: metoda intuitivă, metoda empirică, metoda analizei factoriale;
 • Teoria factorială a lui R.B. Cattell asupra formării şi funcţionării personalităţii. Chestionarul 16 factori primari – 16 P.F.Q.
 • Chestionarul Eysenck de personalitate, EPQ şi Inventarul Eysenck de Personalitate, E.P.I.;
 • Comportamentul în grup la locul de muncă;
 • Reglementări privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România;
 • Principiile fundamentale în exercitarea profesiei de psiholog.
 • Răspunderea disciplinară în exercitarea profesiei de psiholog.
 • Activitatea de psihologie în M.A.I.
 • Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului.
 • Structura organizatorică a Poliției Române.
 • Reglementări privind organizarea și funcționare Poliției Române.
 • Normele de conduită profesională a polițistului.

 

Bibliografie:

 • ICD – 10 Clasificarea tulburărilor mentale şi de comportament. Descrieri clinice şi îndreptare diagnostice, Editura TREI, București, 2016, (pag. 185-220, pag. 221-242, pag.242-252, pag. 332-341);
 • Stan Aurel, Testul Psihologic – Evoluţie, construcţie, aplicaţii, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag.105 – 244, pag. 325-327);
 • Dafinoiu Ion, Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași, 2002, (pag. 44-51, pag. 63-163);
 • Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul I, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 501 - 506, pag. 519 - 523, pag. 523 - 535);
 • Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială – volumul II, Editura Polirom, Iași, 2007, (pag. 597 - 642);
 • Minulescu Mihaela, Psihodiagnoza modernă. Chestionarele de personalitate, ediţia a III-a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, (pag. 20-25, pag. 96 – 116, pag. 203 - 216);
 • Bogathy Zoltan, Manual de psihologia muncii și organizațională, Editura Polirom, Iași, 2004, (pag. 247-262);
 • Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind Normele metodologice de aplicare a legii nr. 213/2004;
 • Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deotologie al poliţistului;
 • Hotărârea Consiliului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 4CN pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară;
 • Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I.

      

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea concursului

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii