Home Hartă site Coordonate de contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENȚIEREA SOCIETĂȚILOR ÎN DOMENIUL SISTEMELOR ÎMPOTRIVA EFRACȚIEI

Data actualizării:15.03.2009

 

Cadrul legal:

 

Societățile specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriv efracției se înființează și funcționează în condițiile Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și a Normelor metodologice adoptate prin HG nr.1010/2004.

Licența de funcționare se eliberează numai în situația în care toți asociații/administratorii societății îndeplinesc condițiile prevăzute la art.20 alin.10 din Legea nr.333/2003 și s-a obținut avizul favorabil al Serviciului Român de Informații.

Documentația se va depune în două exemplare, având filele numerotate și certificate de reprezentatul societății (semnătura și stampilă), piesele fiind consemnate în opisul lucrării cu referiri la paginație.

 

A. Pentru constituirea societăților comerciale, la cererea Oficiilor teritoriale ale registrului comerțului ori a reprezentanților societăților, se vor acorda avize de principiu societăților comerciale care au ca obiect de activitate codul CAEN revizuit – 8020 activități de servicii privind sistemele de securizare.

Pentru acordarea avizului de principiu (prealabil), se va depune în două exemplare, (unul fiind destinat Serviciului Român de Informații, următoarele documente:

 1. cererea de acordare adresată inspectoratului județean de poliție sau DGPMB, după caz, pe raza căruia își are sediul social societatea;

 2. actul constitutiv al societății comerciale, atestat sau autentificat;

 3. dovada de rezervare a denumirii pentru înscrierea societății la Oficiul registrului comerțului;

 4. documentele conducătorilor societății, respectiv:act identitate, curriculum vitae (elaborate conform HG 1021/2004), acte de studii, dovada pregătirii de specialitate, declarații că nu au făcut parte din structuri de informații străine, organizații secrete transnaționale și nu au colaborat cu acestea, certificate de polițist sau autentificate de notar;

 5. declarații de neimplicare în activitatea firmei pentru asociații sau acționarii care nu vor deține funcții operative în societate;

 

Eliberarea avizului de principiu se face după efectuarea verificărilor privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.20 alin.10 din Legea nr.333/2003, în conținutul căruia se va menționa obiectul de activitate aprobat, denumirea societății, avizarea asociatului/asociaților și personalului de conducere (cu nominalizarea acestora, inclusiv CNP), avizul emis fiind valabil și în procedura de licențiere.

 

B. Pentru obținerea licenței de funcționare, reprezentantul societății trebuie, conform prevederilor legale, să depună la inspectoratul județean de poliție ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, în a cărui rază teritorială își are sediul social, în două exemplare, următoarele documente:

 1. cerere de eliberare a licenței de funcționare, adresată Inspectoratului General al Poliției Române - Direcția de Ordine Publică, din care să rezulte activitățile solicitate, adresa și telefoanele sediului social și administrativ. Activitățile solicitate vor fi menționate în mod expres, respectiv: proiectare/instalare și întreținere/producție sisteme de alarmare împotriva efracției, dacă sunt incluse în obiectul de activitate al societății, în funcție de opțiunea dorită. Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr și dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.

 2. documentele de constituire și funcționare ale societății, în xerocopii certificate de reprezentantul societății, respectiv: actul constitutiv (statutul și contractul), încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii (sentința civilă) și certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la Oficiul registrului comerțului (certificatul de înregistrare).

Obiectul de activitate al societății trebuie să cuprindă codul CAEN revizuit, 8020 - activități de servicii privind sistemele de securizare, 7112 – activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea (pentru activitatea de proiectare) și 4321 – lucrări de instalații electrice.

 1. * documentele conducătorilor societății, constând în: actul de identitate, ultima diplomă de studii și curriculum vitae, sens în care cel puțin o persoană de conducere va îndeplini condiția de pregătire de specialitate. Condițiile de pregătire de specialitate se referă la: calificare dobândită în profil electric (studii tehnice superioare sau medii - fără drept de proiectare) și specializare în sisteme electronice de securitate (certificat eliberat de un formator autorizat, cu tematică avizată de I.G.P.R.). În plus, persoana respectivă va fi supusă și unui test cu privire la cunoașterea legislației în domeniu de inspectoratul județean de poliție competent teritorial, înainte de a se emite avizul.

 2. certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comerțului, cu excepția societăților nou-înființate, care depun documentele pentru licențiere în cel mult 30 zile de la data înregistrării firmei la registrul comerțului (act eliberat în baza Legii nr.26/1990 cu toate datele înregistrate).

 3. * declarații pe propria răspundere ale asociaților/administratorilor că nu au făcut parte din organizații secrete transnaționale, servicii de informații ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfășurarea unor activități specifice și că nu au participat la conflicte militare externe. Declarațiile vor fi certificate de polițist sau autentificate de notar.

 4. certificat de cazier fiscal pentru persoana juridică, cu excepția cazurilor când societatea este nou constituită și nu este înregistrată fiscal (se dovedește prin declarație pe proprie răspundere) ori are până la 3 luni de la înființare;

 5. regulamentul de organizare și funcționare, având structura următoare: dispoziții generale, structura organizatorică a societății, condiții de angajare a personalului care desfășoară activități în domeniul licențiat, pregătirea și controlul personalului implicat în activitatea specifică, dotarea societății, modul de derulare a activităților licențiate și dispoziții finale. (elaborat în două exemplare în original).

Documentele prevăzute la alin. (1) se vor prezenta în două exemplare, în xerocopie, cu excepția certificatelor de cazier fiscal, atestare fiscală și constatator care vor fi anexate în original, în exemplarul Poliției.

Certificatele menționate trebuie să fie în termenul de valabilitate la depunerea documentației la unitățile teritoriale de poliție.

Regulamentele de organizare și funcționare se vor elabora după modelul postat pe site-ul Direcției Poliției de Ordine Publică, cu adaptare la particularitățile existente, în două exemplare, unul al titularului și celălalt al Poliției, ambele fiind anexate la dosarul Poliției.

În cazul în care sunt asociați persoane juridice, se anexează documentele de autorizare și constituire a acestora și ale reprezentantului legal, care trebuie să obțină avizele menționate. Aceleași condiții sunt necesare și în cazul societăților cu capital străin.

 

Licențierea persoanelor fizice sau a asociaților familiale autorizate în baza Legii nr. 300/2004 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice se realizează similar ca la societățile comerciale cu prezentarea autorizației eliberate de primării în locul actului constitutiv, având menționate activitățile de servicii privind sistemele de securizare cod CAEN 8020.

Persoanele fizice licențiate au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuințe și anexe ale acestora, care nu necesită întocmirea de proiecte pentru a fi supuse avizării poliției.

 

Dacă vă este necesar modelul cadru al regulamentului de organizare și funcționare, accesați butonul:

 

 

 

Site realizat de Centrul de Comunicatii si Informatica din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane